-
Иахьа Аҧсны
28
Аҭыжьымҭаҿы:Ахырхарҭақәа жәпакы рҟны аусеицуразы еиқәышаҳаҭхеит. Аҧсныи Ҟрыми реиҳабырабжьаратә комиссиақәа актәи реилатәара.
36
Иара Аҧсны амилаҭтә олимпиатә еилакы аҿы  адныҳәаларақәа идикылон
29
Убри инамаданы имҩаҧган афонд ахаҭарнакцәа злахәыз апресс-конференциа.
45
Апроект авторс дамоуп ашәаҳәаҩ, акомпозитор, Хьыбла Мықәҧҳа.
20
Еиликаауан Урыстәыла аинвестициатә программа аҳәаақәа ирҭагӡаны зыргылара иаҿу актәи абжьаратә школ аҟны аусқәа рцашьа.
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
ТВ - 2017