-
Ишиашоу ицо аефир Амобилтә хархәагақәа рзы аверсиа
Иахьа Аҧсны
Адырраҭарақәа
21 Ииун 2018
45
20 Ииун 2018
250
21 Ииун 2018
119
Аҭыжьымҭаҿы:Избан амшын аҭалара зрыцҳарахаз?. Актулара злоу анҵамҭа.
21 Ииун 2018
69
Аҟәа иазгәарҭеит  Урыстәыла  Абжьаҟазаратә Мчқәа ҳтәыла  ралагалара амш.  
20 Ииун 2018
117
Аҭыжьымҭаҿы:Аиубилеитә рыцхәқәа рымҩаҧгара аҽазыҟаҵара иазкны Аҧсны Ахада аилацәажәара мҩаҧигеит.
20 Ииун 2018
162
Убри азы аӡбамҭа идикылеит Аҧсны аҵареи аҭҵаарадырреи рминистр Адгәыр Какоба.
20 Ииун 2018
117
Урҭ аҭыҧқәа ргәаҭаразы дырҭааит аҳҭнықалақь ахада Адгәыр Ҳаразиа.
20 Ииун 2018
96
Ҷыдала иаҧҵаз аусуҩтә гәыҧ ари азҵаара анҭырҵаа, еилкаахеит Аҧсны атәылауаа рзинқәа реилагара аҭыҧ шамоу.
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
ТВ - 2017