АҦСНЫТӘИ АҲӘЫНҬҚАРРАТӘ ТЕЛЕРАДИОЕИЛАХӘЫРА

                                          


      АГТРК
Последние события
10
Аизара аҟны Аҧсны арратәи аполитикатәи ҧсҭазаараҿы зџьабаа акыр идууз, зыдунеи зыҧсаххьоу иранашьан "Аиааиразы"амедал.
47
Аҭыжьымҭаҿы:Аныҳәатә мшқәа рзы ашәарҭадара аиҿкааразы. Атәыла азинхьчаратә усбарҭақәа рхаҭарнакцәа абрифинг мҩаҧыргеит.
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК