Аҧсны аусура хацнаркуеит шықәсқәак зусура аанкылаз Аҟәатәи ахш зауад.

19.05.2017
954

Хара имгакәа Аҧсны аусура хацнаркуеит шықәсқәак зусура аанкылаз Аҟәатәи ахш зауад.  Иарбан аалыҵқәоу уаҟа иҭрыжьран иҟоу атәы еилыркаауан ҳкорреспондентцәа.

2013 шыкәсазы иаркыз анаплакы ииун мза алагамҭазы ҽыц иаартхоит. Убри инаркны,  ҳџьырмыкьақәа рҿы  иааухәар алшоит, ахшзауад аспециалистцәа изларҳәо ала, зхаҭабзиара  ҳараку ахш-лых : асметана, аиогурт,акьефир, ахырҵәы.

Иахьатәи аамҭазы азауад аусура алагара иазхиоуп. Иагыз атехника аахәоуп,  Агхак,әа азгәаҭоуп. Аусуҩцәа рус арманшәаларазы уажәнатә  зегь еиқәыршәоуп. Мчыбжьқәак роуп иаанхаз зегь ззыҧшу анаплакы аартразы.  Иахьа ари азауад иаҭааз атәыла аиҳабыра, раҧхьа иргыланы имҩахыргеит алабораториахь .
Азауад иаҭааз  ахааҵа агьама дырбан,  ара иазгәаҭатәуп аҵәцақәа ирҭаз ахырҵәы еиуеҧшым ахааҵақәа рыла ишырҵәыз. Урҭ рыбжьара иҟан аҭыҧантәи аҧсуа ахырҵәы арҵәыгагьы. Аха агьама збоз ирзеиҩдыраауамызт. Анаҩс имҩаҧган аиҿырҧшра.  Аҵыхәтәаны Иреиҳау ахәшьара аиуит аҭыҧантәи ахааҵа.
Ахырҵәы аҭыжьрала ахшзауад  аус хнаркәшом. Ҧхьаҟа азауад анапхгара ргәы иҭоуп еиуеиҧшым ашәхкқәагьы рыҟаҵара.

Аманда Ҧниаҧҳа ,Ельдар Дамиров, Аҧсуа телехәаҧшра.


Оцените новость:
+1
+2
+3
+4
+5

Сохраните ссылку или поделитесь с друзьями

Возврат к списку

 
Последние события
14
Убри аан аҧсыӡкыҩцәа уи иазышьақәргылоу аҧҟарақәа еиларго еиларымго хылаҧшра азыруеит
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК