2500 гектар инарзынаҧшуа анхацәа рыдгьылқәа хәыда- ҧсада ицәаҕәоуп.

29.05.2017
713

Ҩнызқьи хәышә гьектар инарзынаҧшуа анхацәа рыдгьылқәа хәыда- ҧсада ицәаҕәоуп, абри атәы иҳәеит ҳкорреспондентцәа зыҿцәажәаз ақыҭанахмҩа аминистр Даур Ҭарба.

Иааидкыланы Аҧсны ахыи- аҵыхәеи ирцәаҕәараны иҟоуп х-нызықь гьетар адгьыл. Иахьазы Гали, Тҟәарчали рраионқәа иахьрыҵаркуа ирыдыз нарыгӡеит, егьырахь иаанхаз ацәаҕәара иаҿуп . Атәыла анапхгара иҟарҵо ацхыраара иабзоураны, анхацәа гьетрак инарзынаҧшуа рыдгьыл ҵакырақәа хәыда-ҧсада ирзырцәаҕәоит. Апрель мза анҵәамҭазы аусурақәа хацыркын. Ацәаҕәарақәа ианрылагоз қьаадла иарбаз хнызықь гьектар ракәын , аха зымхқәа зцәаҕәарц зҭахыз ауааҧсыра рхыҧхьаӡара есааира иацло иалагеит.

Ақыҭанхамҩа аминистр Даур Ҭарба иазгәеиҭеит, ари азҵаара ауадаҩра шрызцәырнагаз. Иааидкыланы амашьына трактортә станица аҿы иҟоуп хынҩажәа трактор инареиҳаны , аха урҭ зегьы аус руртә иҟам, игылогьы рымчқәа ахьынӡақәхо аҟаҵара иаҿуп иҳәеит аминистр . Иазгәаҭатәуп, араионқәа зегьы рҿы ацәаҕәаразы ирыду адҵа анагӡара ишахьымӡо, убри азы иӡбан анхацәа былтәыла реиқәыршәара , анаҩс рхатәы мчқәа рыла еицхырааны-, рымхқәа рцәаҕәарц. Гәылрыҧшь араион аҿы акәзар, мышқәак рыла ацәаҕәара хдыркəшоит. Уажәазы аусурақәа цоит Баҕмарн ақыҭаҿы. Араҟа аарыхра знапы алаку -25 ҭӡы роуп. Гәылрыҧшь араион амашьына трактортә станциа аиҳабы Нодар Каҷабаа иажәақәа рыла, еиҧынкыланы аусура иаҿуп, аӡәы дыбжьамыжькәа. 

Анхацәа ирҳәоит, ас еиҧш иҟоу ацхыраара дара рзы кыршаҵанакуа, раҧхьа иузыцәаҕәар нас ахы унарҟаҵоит рҳәоит дара . Иазгәаҭатәуп, атрактор арныҟәцаҩцәа едгылан аус шыруа ртехника ак агхаргьы дара рнапала ишыҟарҵо. Мышқәак рыла араҟа ацәаҕәарақәа хдыркəшоит ,анаҩс анхацәа алаҵара рҽазыркуеит.

 Фатима Гьергьиаҧҳа, Ҭимур Гогохьиа АТ

Оцените новость:
+1
+2
+3
+4
+5

Сохраните ссылку или поделитесь с друзьями

Возврат к списку

 
Последние события
163
Аҭыжьымҭаҿы:Данҭаха ашьҭахь ҩажәи хәба шықәса рнаҩс. Ахьӡ-аҧша апарк аҿы анышә дамардеит Аҧсны Афырхаҵа Ирина Гоцериӡе.
163
Аҟәа араион Иашҭхәа ақыҭан инхо ауааҧсыра хымыз инареиҳаны ӡыда иҟан, аӡынашьҭыгақәа ахьыблыз иахҟьаны.
51
Аусурақәа мҩаҧнагон аҳәынҭқарратә еилахәыра «Аҧснымашьынамҩа».
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК