2500 гектар инарзынаҧшуа анхацәа рыдгьылқәа хәыда- ҧсада ицәаҕәоуп.

29.05.2017
835

Ҩнызқьи хәышә гьектар инарзынаҧшуа анхацәа рыдгьылқәа хәыда- ҧсада ицәаҕәоуп, абри атәы иҳәеит ҳкорреспондентцәа зыҿцәажәаз ақыҭанахмҩа аминистр Даур Ҭарба.

Иааидкыланы Аҧсны ахыи- аҵыхәеи ирцәаҕәараны иҟоуп х-нызықь гьетар адгьыл. Иахьазы Гали, Тҟәарчали рраионқәа иахьрыҵаркуа ирыдыз нарыгӡеит, егьырахь иаанхаз ацәаҕәара иаҿуп . Атәыла анапхгара иҟарҵо ацхыраара иабзоураны, анхацәа гьетрак инарзынаҧшуа рыдгьыл ҵакырақәа хәыда-ҧсада ирзырцәаҕәоит. Апрель мза анҵәамҭазы аусурақәа хацыркын. Ацәаҕәарақәа ианрылагоз қьаадла иарбаз хнызықь гьектар ракәын , аха зымхқәа зцәаҕәарц зҭахыз ауааҧсыра рхыҧхьаӡара есааира иацло иалагеит.

Ақыҭанхамҩа аминистр Даур Ҭарба иазгәеиҭеит, ари азҵаара ауадаҩра шрызцәырнагаз. Иааидкыланы амашьына трактортә станица аҿы иҟоуп хынҩажәа трактор инареиҳаны , аха урҭ зегьы аус руртә иҟам, игылогьы рымчқәа ахьынӡақәхо аҟаҵара иаҿуп иҳәеит аминистр . Иазгәаҭатәуп, араионқәа зегьы рҿы ацәаҕәаразы ирыду адҵа анагӡара ишахьымӡо, убри азы иӡбан анхацәа былтәыла реиқәыршәара , анаҩс рхатәы мчқәа рыла еицхырааны-, рымхқәа рцәаҕәарц. Гәылрыҧшь араион аҿы акәзар, мышқәак рыла ацәаҕәара хдыркəшоит. Уажәазы аусурақәа цоит Баҕмарн ақыҭаҿы. Араҟа аарыхра знапы алаку -25 ҭӡы роуп. Гәылрыҧшь араион амашьына трактортә станциа аиҳабы Нодар Каҷабаа иажәақәа рыла, еиҧынкыланы аусура иаҿуп, аӡәы дыбжьамыжькәа. 

Анхацәа ирҳәоит, ас еиҧш иҟоу ацхыраара дара рзы кыршаҵанакуа, раҧхьа иузыцәаҕәар нас ахы унарҟаҵоит рҳәоит дара . Иазгәаҭатәуп, атрактор арныҟәцаҩцәа едгылан аус шыруа ртехника ак агхаргьы дара рнапала ишыҟарҵо. Мышқәак рыла араҟа ацәаҕәарақәа хдыркəшоит ,анаҩс анхацәа алаҵара рҽазыркуеит.

 Фатима Гьергьиаҧҳа, Ҭимур Гогохьиа АТ

Оцените новость:
+1
+2
+3
+4
+5

Сохраните ссылку или поделитесь с друзьями

Возврат к списку

 
Последние события
21
30 шықәса рыҩныҵҟа Платон Бебиа ироман аҧҵаразы аматериалқәа еизигон,хәышықәса аҩра даҿын.
31
Убри инамаданы, Аҧсны Ашәҟәыҩҩцәа реидгыла еиҿнакааит ашәҟәыҩҩы игәаларшәара иазкыз ахәылҧаз.
42
Аҭыжьымҭаҿы:Ианҭаха ашьҭахь 143 медаль «Аиааиразы». Аҧсны Ахада аҳамҭақәа рнапаҿы ириҭеит иҭахаз афырхацәа рҭаацәа.
45
Ари ацәыргакәҵа еизнагеит жәлар рҟазара знапы алаку аҧышәа змоу рыдагьы, иахьа уажәраанӡа зхы ӡырзымгац, аха зус бзиабарала иазнеиуа аҿар.
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК