Аҧсны ахәаахәҭра-ааглыхратә палатаҿы имҩаҧысит аҧхынтәи акурорттә аамҭа иадҳәалоу ауадаҩрақәа ирызку аилатәара.

07.06.2017
507

Аҧсны ахәаахәҭра-ааглыхратә палатаҿы имҩаҧысит ҳазну ашықәс аҧхынтәи акурорттә  аамҭа иадҳәалоу ауадаҩрақәа ирызку аилатәара.

Сынтәа Аҧснытәи асасааирҭақәа ҧсшьара ҳәа ирҭаауа асасцәа рхыҧхьаӡара, иҳаҩсыз ашықәсқәа ирҿырҧшны, еиҳа еиҵоуп,- ҳәа азгәаҭан «Аҧсны атуризм аидгыла» ахаҭарнакцәа реилатәараҿы. Аизара рхы аладырхәит «Аҧсны аотельерцәа реилазаара» рхаҭарнакцәа, Аҧснытәи атуризм знапы алаку амаҵзурақәа реиҳабацәа, иара убас ааҧхьара рыман Аҧсны Жәлар Реизара адепутатцәа Асҭамыр Логәуеи Алеқсандр Ҵышәбеи.  

Аҧсны аотельерцәа реилазаара  ахаҭарнакцәа, аҧхын акурорттә аамҭазы асасааирҭақәа рҿаҧхьа ицәырҵуа ауадаҩрақәа ртәы ирылацәажәеит. Аилазаара ахаҭарнакцәа иазгәарҭеит, асасааирҭақәа рҿы аангылара ахә 20 процент инарзынаҧшуа ишагдырхаз, аха убас шакәугьы, иааидкыланы асасааирҭақәа  ирҭаауа аҧсшьаҩцәа рхыҧхьаӡара 30 процент инаркны 80 процент рҟынӡа иагхеит.

Иҟоу  аҭагылазаашьа атәы далацәажәо, «Аотельерцәа реилазаара» аиҳабы Игорь Жигун иҳәеит, ари азҵаара аӡбараҿы атәыла анапхгара ацхыраара  рырымҭар, аекономика анырра ҕәҕәа аиур шалшо атәы.
Аиҧылара  иалахәыз хаҭала иазааҭгылеит асервис ахаҭабзиара аиҕьтәразы аҳәаанырцәтәи  аспециалистцәа радыҧхьалара ауадаҩрақәа шрызцәырнаго. Уи еиҳарак иадҳәалоуп  аусуратә визақәа риура ахарџь рацәа ахьаҭаху. Иҳәан, иара убас асасааирҭа анҭыҵ аҧсшьаҩцәа раамҭа ахьырхырго аҭыҧқәа шмаҷу. Ақалақьқәа  ринфраструктура акәзар, аиҕьтәра шаҭаху.

Аҧснытәи  атуризм знапы алаку амаҵзурақәа ишазгәарҭаз ала, аҵыхәтәантәи аамҭазы, Аҧсныҟа ҧсшьара ҳәа иаауа атуристцәа рхыҧхьаӡара акырӡа имаҷхеит. Уи зыхҟьо ҳәа иазырыҧхьаӡоит, асасааирҭақәа рмаҵзура аҩаӡара ахьыҳаракым, иахәҭоу зегьы рыла иахьеиқәыршәам. Аҧсшьаҩы иҭахрақәа зегьы нагӡазароуп, знык игәамҧхар адырҩашықәсаны арахь дааӡом, ҳәа азгәаҭан аиҧылараҿы.  
Еиҳараӡак, аҧхын аамҭазы аҧсшьаҩцәа зҭаауа ҭыҧқәаны иҧхьаӡоуп Ҭырқәтәыла, Кипр, Ҟрым.  Избан акәзар, дара рзы уаҟа иаҧҵоуп аҭагылазаашьа бзиақәа –  асервис  акырӡа иҳаракуп, афатә аалыҵқәагьы рыхә маҷуп.

Аиҧылара иалахәыз, ахәаахәҭра  ааглыхратә  палата аҿы  атуризм азы амаҵзура аиҳабы  Инара  Даурова иазгәалҭеит, аҳәаанырцә Аҧсны имаҷны аӡыргара шамоу, уигьы анырра ҕәҕәа шыҟанаҵо.  
Аилатәара ахь ааҧхьара змаз адепутатцәа, асасааирҭақәа реиҳабацәа ирабжьаргеит, иҟоу ауадаҩрақәа  ҳасаб  рзуразы,  аусуратә комиссиа аҧырҵарц. Анаҩс, арҭ азҵаарақәа аиҳабыра рҿаҧхьа иқәдыргыларц.

Саид Џьарсалиа, Ҭимур Гогохьиа ,АТ


Оцените новость:
+1
+2
+3
+4
+5

Сохраните ссылку или поделитесь с друзьями

Возврат к списку

 
Последние события
20 Февраль 2018
83
19 Февраль 2018
119
Аҭыжьымҭаҿы:Имҩаҧысит Жәлар реизара асессиа изаамҭанытәым аилатәара.
19 Февраль 2018
121
Иара еиҿкаан АҞәа иҟоу «Москва аҩни» араион ахадареи рымч ала.
19 Февраль 2018
148
Иазгәаҭаны ирымоуп х-километрак рҟынӡа амҩа аҟаҵара.
19 Февраль 2018
115
Ааҧынтәи асессиа актәи аилатәараҿы Аконституциатә усӡбарҭа ахәбатәи аӡбаҩыс далхын Алиса Бигәаа.
16 Февраль 2018
141
Аҭыжьымҭаҿы:Аҟәатәи араионтә еизара адепутатцәа араион ахада икандидатура иадгылеит.
16 Февраль 2018
144
Аспециалистцәа ражәақәа рыла, апальма зфо абжы ҟаҧшь уажәнатә иаанкыламзар, егьырҭ аҭыҧқәа рахь ииасыр алшоит.
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК