Апарламент асессиа.

21.06.2017
918

Имҩаҧысит Аҧсны Жәлар реизара асессиа аилатәара. Адепутатцәа рыхәаҧшраны иҟан жәохә инареиҳаны азҵаарақәа. Аха, дара рыхәҭак анаҩстәи аилатәара ашҟа ииаган, егьырҭ рзы ирыдыркылеит ақәҵарақәа.

Асессиа аилатәараҿы ирыхәаҧшраны иҟан аконституциатә усӡбарҭа аӡбаҩи, абжьаҟазаратә ӡбарҭеи, аусӡбарҭақәеи русӡбаҩцәа ркандидатурақәа. Жәлар Реизара аиҳабы Валери Кәарҷиа иҳәеит, Аҧсны Ахада апарламент аҟны ихаҭарнак Дмитри Шамба ареспубликаҿы дахьыҟам иахҟьаны арҭ азҵаарақәа рыхәаҧшра шзалмыршахо. Избанзар, иара иоуп арҭ акандидатурақәа атәыла ахада иҟнытә адепутатцәа ирыдызгало. Гәыҧҩык адепутатцәа агәынамӡара аадырҧшит, акандидатурақәа рылацәажәара ахгаразы. Жәлар реизара аиаҳбы иазгәеиҭеит, арҭ азҵаарақәа ишрыхәаҧшхо адепутатцәа анаҩстәи реилатәара аҟны. Асессиа аҟны иалацәажәараны иҟан Аҧсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра Абираҟ азы азакуан. Аха уи азҵаарагьы ахыргеит. 

Адепутатцәа алацәажәеит Аҧсны агәаларшәаратәи, аныҳәатәи мшқәа рзы азакуан апроект. Иара асессиа ашҟа иназгаз атәыла ахьчареи, амилаҭ шәарҭадареи рзы ахеилак аиҳабы Илиа Гәыниа иҳәеит, ари азҵаара азы ауаажәларра рыҩныҵҟа еиҧш, аҵарауаа рыбжьарагьы еиуеиҧшым агәаанагарақәа шыҟоу. Аха ахеилак аҟны еиқәшаҳаҭны ирыдыркылеит абас еиҧш иҟаз ақәҵара. Адепутатцәа ари ақәҵара ианалацәажәа ашьҭахь, азакуан апроект рыдыркылеит актәи аҧхьарала. Асессиа аилатәараҿы Аҧсны амҩатә фонд абиуџьет ҩнызқьи жәаф шықәса рзы анагӡашьа азы азакуан рыдыркылеит. Аха убри аан иҳәан анаплакқәеи, ахатәусдкылаҩцәеи азакуан ала ирзыҧҵәоу аҧара афонд ишахырымҧхьаӡало. Ахәҭакахьала, ари аҩыза аҭагылазаашьа ыҟоуп абылтәы ареспубликахь иааганы изҭиуа аилакқәа рнапхгаҩцәа рганахьала. Аҧсны Жәлар Реизара ақәҵарала апарламент аҟнытә амилаҭтә банк ахеилак иалаҵоуп Натали Смыри, Баҭал Аибеи. Адепутат Каха Пертаиа далхыуп Аҧсны аусӡбаҩцәа рзанааҭдырратә коллегиа алахәылас. 

Ареспублика абжьаҟазаратә усӡбарҭа ахантәаҩы Фатима Кәыҵниаҧҳа илыхҵоуп «иреиҳаӡоу азанааҭдырратә класс». Адепутат Лаша Ашәба ареспублика адукатцәа рпалата азанаҭдырратә комиссиа далаҵоуп. Жәлар реизара асессиа аҟны ақәҵара рыдыркылар акәын Урыстәыла Афедералтә еизареи, Аҳәынҭқарратә Думеи, Аҧсны апарламенти русеицуразы еснагьтәи акомиссиақәа. Азакуан инақәыршәаны, арҭ акомиссиақәа рлахәылацәа шьақәиргылоит апарламент аиҳабы. Адепутатцәа џьоукы ирҳәеит, акомиссиақәа реилазаара аҧсахрақәа алагаланы, иқәыҧшу адепутатцәа алаҵатәуп ҳәа, рҧышәа аизырҳаразы. Ари азҵаара еиуеиҧшымыз агәаанагарқәа цәырнагеит. Анаҩс иӡбан акомиссиақәа рышьақәыргылара иазыхынҳәызарц анаҩстәи асессиа аилатәараҿы. 

Адепутат Дмитри Дбар иажәалагала инақәршәаны , апарламент ақәҵара аднакылеит зинда анаркотикатә маҭәашьарқәа реикәыршара аанкылара ахылаҧшра аҭаразы аамҭалатәи акомиссиа аҧҵаразы. Адепутатцәа убасгьы ишьақәдырҕәҕәеит аиҳабыра реилазаара ахатәтәрахьы ииагатәуп ҳәа, иаарышьҭыз анаплакқәеи, аҧсшьарҭа ҩнқәеи, иара убасгьы егьырҭ ахыбрақәеи рсиа. Анаҩс иаҧҵахоит акомиссиа дара рыхәҧса ашьақәргыларазы. 

Д.Инаҧшьба, А. Агәхаа , АТ

Оцените новость:
+1
+2
+3
+4
+5

Сохраните ссылку или поделитесь с друзьями

Возврат к списку

 
Последние события
16 Август 2018
69
Аҧсны Ахада, Атәылахьчара аминистрра аколлектив дыдирдырит Аштаб Хада аиҳаб ҿыц Васили Луниов.
16 Август 2018
85
Мызкы инарзынаҧшуа Тҟәарчал ақалақь Џьанҭоу аҳаблаҟны ажрақәа мҩаҧыргоит Аҧсныи Урыстәылеи рархеологцәа.
16 Август 2018
80
Имҩаҧысит ҳтәыла еиуеиҧшым араионқәа рҟынтә ауаажәларратә еиҿкаарақәа злахәыз аиҧылара.
16 Август 2018
71
Васили Луниов Аҟәаҟа даанӡа, Алжир арратә бжьгаҩыс дыҟан.
15 Август 2018
85
15 Август 2018
69
Араҟа еизгаз аҧара афонд« Ашана »иахыҧхьаӡалахоит .
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК