Имҩаҧысит Аполитикатә партиа «Амцахара» изаамҭанытәиу ажәбатәи аизара ду.

29.06.2017
572

Аҟәа имҩаҧысит Аполитикатә партиа «Амцахара» изаамҭанытәиу ажәбатәи аизара ду. Уаҟа ирылацәажәоит аҵыхәтәантәи аамҭазы Аҧсны аполитикатә, аекономикатә, акриминогентә ҭагылазаашьақәа.

Аполитикатә партиа «Амцахара» аизара ду рхы аладырхәит хышәҩык инареиҳаны аделегатцәа. Иара убасгьы уи ашҟа ааҧхьара рыман Аҧсны жәлар реизара адепутатцәеи, еиуеиҧшым аполитикатәи ауаажәларратәи партиақәа рхаҭаранакцәа. 

Аизараҿы иқәгылаз Аполитикатә партиа «Амцахара» ахантәаҩы Алхас Кәыҵниа иҳәеит, аҵыхәтәантәи аамҭазы Аҧсны ишьақәгылаз аҭагылазаашьа агәҽанызаара шузцәырнаго . Иара игәаанагарала, уи арҽеиразы аиҳабыра иахәҭоу ауснагӡатәқәа рыдыркылом. Аполитикатә Партиа «Амцахара» ажәбатәи аизара ду аҿы иқәгылоз иазгәарҭон, аусурҭатә ҭыҧқәа шмаҷхаз, араионқәа рекономика ашьҭыхра шыуадаҩхаз, уҳәа иззааҭгылаз азҵаарақәа рацәан . Аизара аделегатцәа рықәгылараҿы ирҳәеи,т ажәлар шеидкылатәу. 

Ҳарҭ зегь ҳаӡәыкуп ҳаиҩшаны ҳахьыҟоу ҽеирак алҵуам, - иҳәеит аполитикатә партиа «Амцахара» Гагратәи аҟәша ахантәаҩы Адамыр Багаҭелиа. Аизараҿы дықәгылеит апартиа « Иаку Аҧсны» ахантәаҩы Сергеи Шамба. Иара иҳәеит, иахьа Аҧсны аполитикатә ҭагылазаашьа шыуадаҩу. Апартиа «Амцахара» аизара ду иалахәыз аделегатцәа Аҧсны ишьақәгылаз ауаажәларра-политикатә ҭагылазаашьа азы ргәаанагарақәа рҳәеит, аизара ду Арезалиуциа аднакылеит. 

 Фатима Гьергьиаҧҳа, Роберт Ломиа, Алықьса Агәхаа ,АТ

Оцените новость:
+1
+2
+3
+4
+5

Сохраните ссылку или поделитесь с друзьями

Возврат к списку

 
Последние события
20 Ииун 2018
93
Аҭыжьымҭаҿы:Аиубилеитә рыцхәқәа рымҩаҧгара аҽазыҟаҵара иазкны Аҧсны Ахада аилацәажәара мҩаҧигеит.
20 Ииун 2018
57
Убри азы аӡбамҭа идикылеит Аҧсны аҵареи аҭҵаарадырреи рминистр Адгәыр Какоба.
20 Ииун 2018
89
Урҭ аҭыҧқәа ргәаҭаразы дырҭааит аҳҭнықалақь ахада Адгәыр Ҳаразиа.
20 Ииун 2018
49
Ҷыдала иаҧҵаз аусуҩтә гәыҧ ари азҵаара анҭырҵаа, еилкаахеит Аҧсны атәылауаа рзинқәа реилагара аҭыҧ шамоу.
20 Ииун 2018
63
Убас,. Гагра араион Алаҳаӡыхь ақыҭаҿы иҟоу агәамеизгарҭа ауадаҩрақәа акыр рызцәырнагоит ааигәа инхо ауааҧсыра.
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК