Тҟәарчал араион ахадараҿы имҩаҧысит изаамҭанытәиу аилатәара.

09.08.2017
271

Тҟәарчал араион ахадараҿы имҩаҧысит изаамҭанытәиу аилатәара. Уи иалахәын араион иаҵанакуа ақыҭақәа рхадацәа. Аилатәара аҟны ишьҭыхыз азҵаарақәа ртәы ҳкорреспондентцәа ранҵамҭаҿ.

Иаартуп араса асезон, анхаҩы изы ари аамҭа аџьабаа зцу акоуп. Ҩышықәсоуп,Тҟәарчал араион иахьаҵанакуа ақыҭақәа рҟны , араса асезон азы аҕьычрақәа ҟамларазы  аҭыҧантәи ауааҧсыреи  амилициа аусзуҩцәеи  ақыҭақәа рҟны ахылаҧшрақәа мҩаҧыргоижьҭеи. Урҭ аусурақәа алҵшәа бзиақәа аадырҧшуан.Сынтәагьы ауааҧсыра ас еиҧш иҟоу ацхыраара рҭаххозар, амилициа аусзуҩцәа аҷаҧшьарақәа рымҩаҧгара хацдыркуеит, – уи атәы иҳәеит аҩныҵҟатәи аусқәа Тҟәарчалтәи араионтә ҟәша аиҳабы Вадим Ҕәынџьиа.

Сынтәагьы ас еиҧш иҟоу аус нап аркызар, анхаҩы изы ицхыраагӡоуп, ҳәа азгәарҭеит ақыҭақәа рхадацәа. Анаҩс азҿлымҳара аман афымцалашара азы ашәахтә аизгара азҵаара. Қыҭақәак рҟны алҵшәа бзиақәа ыҟоуп, иҟоуп иара убас аҳәара ҟазҵаз сентиабр мзанӡа аамҭа рырҭарц ирықәу ашәахтә  ашәаразы. Тҟәарчал араион анапхгаҩы ақыҭақәа рхадацәа рахь аҳәара ҟалҵеит ауааҧсыра   ирырҭо анхаразы азиншәҟәқәа ахылаҧшра азырулартә. Аилатәара аихшьаала ҟаҵо, араион ахада илҳәеит .

Иааидкылан иаҳхысыз амзақәа рзы Тҟәарчал араион иаҵанакуа Ҵарча ақыҭан  аа-километрак  «Аҧснымҩа афонд ацхыраара ала ахаҳә ықәыҧсан. Амҩақәа ртәы иазааҭгыло, араион анапхгара иазгәарҭеит аҧхьаҟа ргәы ишҭоу аинвестициатә план аҳәаақәа ирҭагӡаны Агубедиа ақыҭан амҩа аиҭашьақәыргылара.Оцените новость:
+1
+2
+3
+4
+5

Сохраните ссылку или поделитесь с друзьями

Возврат к списку

 
Последние события
18 Октиабр 2017
143
18 Октиабр 2017
127
Ахьшәашәара шааҟалалак агрипп чымазара зыхьуа ауааҧсыра рхыҧхьаӡара еиҳахоит.
18 Октиабр 2017
123
Аиҭашьақәргыларатә усурақәа шымҩаҧысуа атәы еилыркаауан ҳкорреспондентцәа.
18 Октиабр 2017
122
Уи азы иҷыдоу абланкқәа азоунажьуеит Урыстәыла атранспорт азы аминистрра.
18 Октиабр 2017
120
Москва имҩаҧысит Аекономикатә ҿиара апрограмма апроект аӡыргара.
17 Октиабр 2017
160
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК