Ааигәа иҟаз амшцәгьа иахҟьаны, Аҟәа, Адыгаа рымҩаду, ахҧатәи аҩны аҧхасҭа аиуит .

05.09.2017
378

Ааигәа иҟаз амшцәгьа иахҟьаны, Аҟәа, Адыгаа рымҩаду, ахҧатәи аҩны аҧхасҭа аиуит . Аҧша ҕәҕәа ахыб ахнахит, ауадақәа аӡы рыҩналеит . Уажәы ахыб ҿыц ақәҵара иаҿуп, Аҧсны анапхгара иаҟарҵаз афинанстә цхыраара иабзоураны. 

Нанҳәамза ҩажәи жәба рзы иҟалаз амшцәгьақәа ирыхҟьаны Адыгаа рымҩаду ахҧатәи аҩны ахыб шеибгаз ихнахит аҧша. Аҵыхәтәантәи аихагыла инаркны актәи аҟынӡа аӡы рыҩналеит ауадақәа зегьы. Ари ахҭыс еиҳагьы иаруадаҩит ара инхо рҭагылазаашьа. 

Ишыжәбо еиҧш араҟа аремонт ззутәу рацәоуп, – аҩнаҵаҟа аӡы ыҵоуп , аҭӡамцқәа ҭаҧыҽҽны акаҧсара иаҿуп , афымца цәаҳәақәа ракәзар, рҭагылазаашьа уацәшаәаратәы иҟоуп . Иазгәаҭатәуп, уажәы ахҧатәи аҩны ахыбра ишаҿу аҳәынҭқарра иҟанаҵаз афинанстә цхыраара абзоурала. 

Адыгаа рымҩаду аҿы игылоу аҩны аҟны инхоит ҩажәи жәаф ҭаацәара. Иара Аҧсны аихамҩатә усбарҭахьы иаҵанакуеит. Аусбарҭа ахаҭарнакцәа ражәақәа рыла , дара изныкымкәа ацхыраара ҟарҵахьеит. Џьумбер Габуниа иҳәеит , иахьа зыҧсахра иаҿу ахыб , 2010 шықәсазы ҿыцны ишыҟаҵаз , Урыстәыла Аҧсны иазыҟанаҵо аинвестициатә цхыраара аҳәаақәа ирҭагӡаны, егьырҭ аҩныеихагылақәа жәпакы рыҟны еиҧш.

Аҟәа ақалақь ахадара анхарҭатә усбарҭа аиҳабы ихаҭыҧуаҩ Емма Хәарҵкьиа иазгәалҭеит, аҩбатәи аҩныусбарҭа Аҧснытәи аихамҩақәа русбарҭа ишатәу. Ацхыраарагьы ҟазҵаша дара шракәу. Емма Хәарҵкьиа убасгьы илҳәеит , амшцәгьақәа ирыхҟьаны , аҵыхәтәантәи аамҭазы аҧхасҭа зауа аҩнқәа рхыҧхьаӡара шырацәоу. Аҳәынҭқарра ишалшо ала ацхыраара ҟанаҵоит , аха зегьы рыпроблемақәа аҵыхәтәанынӡа аӡбара , амч ақәхом. 

Адыгаа рымҩаду аҿы игылоу ахҧатәи аҩны аҿы иахьазы ахыб ҿыц ақәҵара иаҿуп. Аргыларатә усбарҭа аиҳабы Руслан Аршба иажәақәа рыла, урҭ амчыбжь анҵәамҭазы русурақәа хдыркəшоит. 

Дениза Гьергьиаҧҳа , Алықьса Агәхаа

Оцените новость:
+1
+2
+3
+4
+5

Сохраните ссылку или поделитесь с друзьями

Возврат к списку

 
Последние события
22 Февраль 2018
34
22 Февраль 2018
20
«Ишьхатәылоу Аҧсны» афонди, аурыс-географиатә еилазаареи Москватәи рштаб квартираҿы аусеицуразы аиқәшаҳаҭра рнапы аҵарҩит, жəабран 21 рзы.
22 Февраль 2018
109
Ари арыцхә аҳаҭыр азы аусмҩаҧгатә еиҿкаан Аҟәатәи ацәыргақәҵатә зал хадаҿы .
21 Февраль 2018
134
Аҭыжьымҭаҿы:Харада иҭархаз ргәаларшәаразы. Гәдоуҭатәи апарк аҿы аныҳәарҭа аргылара иацхраарц зҭаху рзы ахыҧхьаӡаларҭа аартуп.
21 Февраль 2018
104
Раҧхьаӡа акәны,  уи аҳәаақәа ирҭагӡаны далкаахоит ашықәс зегь аҩнуҵҟа Аҟәафон хаҿыс иаиуа аҭыҧҳа.
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК