Ааигәа иҟаз амшцәгьа иахҟьаны, Аҟәа, Адыгаа рымҩаду, ахҧатәи аҩны аҧхасҭа аиуит .

05.09.2017
844

Ааигәа иҟаз амшцәгьа иахҟьаны, Аҟәа, Адыгаа рымҩаду, ахҧатәи аҩны аҧхасҭа аиуит . Аҧша ҕәҕәа ахыб ахнахит, ауадақәа аӡы рыҩналеит . Уажәы ахыб ҿыц ақәҵара иаҿуп, Аҧсны анапхгара иаҟарҵаз афинанстә цхыраара иабзоураны. 

Нанҳәамза ҩажәи жәба рзы иҟалаз амшцәгьақәа ирыхҟьаны Адыгаа рымҩаду ахҧатәи аҩны ахыб шеибгаз ихнахит аҧша. Аҵыхәтәантәи аихагыла инаркны актәи аҟынӡа аӡы рыҩналеит ауадақәа зегьы. Ари ахҭыс еиҳагьы иаруадаҩит ара инхо рҭагылазаашьа. 

Ишыжәбо еиҧш араҟа аремонт ззутәу рацәоуп, – аҩнаҵаҟа аӡы ыҵоуп , аҭӡамцқәа ҭаҧыҽҽны акаҧсара иаҿуп , афымца цәаҳәақәа ракәзар, рҭагылазаашьа уацәшаәаратәы иҟоуп . Иазгәаҭатәуп, уажәы ахҧатәи аҩны ахыбра ишаҿу аҳәынҭқарра иҟанаҵаз афинанстә цхыраара абзоурала. 

Адыгаа рымҩаду аҿы игылоу аҩны аҟны инхоит ҩажәи жәаф ҭаацәара. Иара Аҧсны аихамҩатә усбарҭахьы иаҵанакуеит. Аусбарҭа ахаҭарнакцәа ражәақәа рыла , дара изныкымкәа ацхыраара ҟарҵахьеит. Џьумбер Габуниа иҳәеит , иахьа зыҧсахра иаҿу ахыб , 2010 шықәсазы ҿыцны ишыҟаҵаз , Урыстәыла Аҧсны иазыҟанаҵо аинвестициатә цхыраара аҳәаақәа ирҭагӡаны, егьырҭ аҩныеихагылақәа жәпакы рыҟны еиҧш.

Аҟәа ақалақь ахадара анхарҭатә усбарҭа аиҳабы ихаҭыҧуаҩ Емма Хәарҵкьиа иазгәалҭеит, аҩбатәи аҩныусбарҭа Аҧснытәи аихамҩақәа русбарҭа ишатәу. Ацхыраарагьы ҟазҵаша дара шракәу. Емма Хәарҵкьиа убасгьы илҳәеит , амшцәгьақәа ирыхҟьаны , аҵыхәтәантәи аамҭазы аҧхасҭа зауа аҩнқәа рхыҧхьаӡара шырацәоу. Аҳәынҭқарра ишалшо ала ацхыраара ҟанаҵоит , аха зегьы рыпроблемақәа аҵыхәтәанынӡа аӡбара , амч ақәхом. 

Адыгаа рымҩаду аҿы игылоу ахҧатәи аҩны аҿы иахьазы ахыб ҿыц ақәҵара иаҿуп. Аргыларатә усбарҭа аиҳабы Руслан Аршба иажәақәа рыла, урҭ амчыбжь анҵәамҭазы русурақәа хдыркəшоит. 

Дениза Гьергьиаҧҳа , Алықьса Агәхаа

Оцените новость:
+1
+2
+3
+4
+5

Сохраните ссылку или поделитесь с друзьями

Возврат к списку

 
Последние события
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК