Хыҵакырҭада иаанхеит.

11.09.2017
737

Очамчыра араион Ҭхьына ақыҭаҿы инхо, Аҧсны аибашьра аветеран Оҭар Чалигаа иҭаацәа хыҵакырҭа рымамкәа иаанхеит. Афымца мҩанызго ацәаҳәақәа реидкьыслара иахҟьаны рыҩны амца ацралан иблит. Арыцҳара иақәшәаз аҧшәмацәа ирҭааит ҳҭыхратә гәыҧ. 

Ашьыжь асааҭ жәба рзы ауадақәа руак аҟынтә абылфҩы заҳаз аҩны иҟаз аҷкәын днеины ашә анааирт, ауада амца иамҽханакхьан. Иаразнак амцарцәаҩцәа рахь адырра ҟаҵан , аха урҭ ааиаанӡа аҩны былхьан. Аҭаацәа ҧсҭбарада иалҵит,аха ирымаз зегьы налаблы ицеит.

Аҩны аҧшәма Оҭар Чалигаа иҳәоит , уаҳа хыҵакырҭак шрымам, иҭаацәеи иареи адәы ишықәхаз, иҧшәма ҧҳәыс дшычмазаҩу. Цхыраарада, аҭаацәа рхала аҩны аиҭашьақәыргылара рымч шақәымхо. Изықәгәыҕуаз арасагьы аҩны ишалаблыз. Ахҭыс иақәшәаз агәылацәа ирҳәоит , аҩны амца иаразнак ишамҽханакыз , ааигәа анеира шгәаҕьыуацәаз. «Ҳаахьаҧшаанӡа аҩны былхьан , уи ҳацхраартә алшара ыҟамызт»- рҳәон дара .

Ҭхьына ақыҭа аиҳабыра ракәзар ирҳәоит, ирылшо ала аҭаацәа ацхыраара рыҭара ишазыхиоу. Чалигаа рҭаацәара агәыҕра рымоуп изықәшәаз арыцҳараҿы рхала иаанымхап ҳәа. 

Фатима Гьергьиа, Леон Адлеиба, АТ.

Оцените новость:
+1
+2
+3
+4
+5

Сохраните ссылку или поделитесь с друзьями

Возврат к списку

 
Последние события
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК