“Амшынеиқәафымцамч” Очамчыратәи араионтә усбарҭа ақыҭақәа рҟны ашьаҟақәеи, афымцатә цәаҳәақәеи рыҧсахуеит.

13.09.2017
518

Аунитартә наплакы «Амшынеиқәафымцамч» Очамчыратәи араионтә усбарҭа аусурақәа мҩаҧнагоит ақыҭақәа рҟны ашьаҟақәеи, афымцатә цәаҳәақәеи рыҧсахразы. 

Урҭ ирыцу ахарџь зегьы «Амшынеиқәафымцамч» ахахьы иагоит. Аҧсны афымцанхамҩа аҭагылазаашьа зехьынџьара еиҧшуп уҳәар агха ухьӡом. Очамчыра араионгьы уахь иаҵанакуеит. Анхамҩа аиҭашьақәыргылара аус аҟны ахархәара азун аинвестициатә программала ареспублика иаиуаз афинанстә цхыраара. Аха уи иамоуп иара аҳәаақәа. Убри азы ауп «Амшынеиқәафымцамчы» ахатә харџь ала ақыҭақәа рҿы ашьаҟақәеи афымцамҩангага ацәаҳәақәеи зырыҧсахуа. 

Ари апрограмма инақәыршәаны , Аҭара хә- километрак иахьрыҵанакуа ашьаҟақәеи, ацәаҳәақәеи ҧсахын. Чаҵәқыҭ акәзар , х- километрак инарыцны. Уажәы аусурақәа ирҿуп Гәыҧ ақыҭа, Аџьамҧазра аҳаблаҿы, Аџьамҧазра аҳабла ҟәаҧа- ҿаҧароуп. Уи акыр иаруадаҩуеит аусурақәа рымҩаҧгара. Ашьаҟақәа Аалӡга аӡиас ахықәан иааганы ишьҭарҵоит. Анаҩс акакала иахьадырсуа аҭыҧахь ихагалатәуп. Ари аамҭа рацәаны иахьаго анаҩсгьы , уарааҧсоит. Убас шакәугьы, аенергетикцәа русурақәа нарыгӡоит. 

Дара уажәы ирыҧсахуеит иҳаракыу афымцамч мҩанызго ацәаҳәақәа нызкыло ашьаҟақәа. Избанзар, уаанӡатәиқәа акыр иажәхьеит. Иҟоуп ашьаҟақәа хжәаны ианкаҳауа.Усҟан ацәаҳәақәа ирықәҧало арахә ҧсхьеит изныкымкща. Аҳаблаҿы иҧсахтәуп илаҟәу афымца мҩанызго ацәаҳәақәагьы. Аха уи ҳаҧхьаҟатәи усуп.

Ашьаҟақәеи афымцатә цәаҳәақәеи рнаҩс аҳаблаҿы иара убасгьы ҿыцны иқәдыргылеит афымцаеихшарҭа. Уи иабзоураны анхацәа рышҟа инеиуа алашара акыр иацлоит. Аунитартә наплакы «Амшынеиқәафымцамчы» абзоурала ҳаҧхьаҟа Очамчыра араион Ҭхьына , Ҷлоу, Џьгьарда, Кәтол уҳәа ақыҭақәа рҟны ашьаҟақәеи, ацәаҳәақәеи рыҧсахра азгәаҭоуп. Арҭ аусурақәа хдыркəшароуп ашықәсҿыцынӡа. 

 Д. Инаҧшьба, Саид Агәхаа ,АТ

Оцените новость:
+1
+2
+3
+4
+5

Сохраните ссылку или поделитесь с друзьями

Возврат к списку

 
Последние события
13 Август 2018
16
13 Август 2018
22
Аҭагылазаашьа аҭҵааразы аҭыҧ иаҭааит Очамчыра араион ахада инапынҵақәа назыгӡо Гиви Допуеи аҳәынҭқарратә еилакы "Аҧсныҟәарахьчара "аспециалистцәеи.
13 Август 2018
29
Дара идикылеит Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧсадгьыл ахь ахынҳәразы аминистр Беслан Дбар.
10 Август 2018
108
Аҭыжьымҭаҿы:Цәыӡда аҭарцәра. Аруааи аҭоурыхҭҵааҩцәеи, Кәыдрытәи аҩхаа ахақәиҭтәра иазкыу аоперациазы.
10 Август 2018
109
Аҭҵааарақәа ирылагеит Аҷандара ақыҭа ала .  Уажәы аекспедициа иацырҵоит Абгархықә ақыҭа аҿы.
10 Август 2018
84
Урҭ ахҭысқәа шымҩаҧысуаз ргәаладыршәон Атәылахьчара аминистрра аҟны.
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК