“Амшынеиқәафымцамч” Очамчыратәи араионтә усбарҭа ақыҭақәа рҟны ашьаҟақәеи, афымцатә цәаҳәақәеи рыҧсахуеит.

13.09.2017
430

Аунитартә наплакы «Амшынеиқәафымцамч» Очамчыратәи араионтә усбарҭа аусурақәа мҩаҧнагоит ақыҭақәа рҟны ашьаҟақәеи, афымцатә цәаҳәақәеи рыҧсахразы. 

Урҭ ирыцу ахарџь зегьы «Амшынеиқәафымцамч» ахахьы иагоит. Аҧсны афымцанхамҩа аҭагылазаашьа зехьынџьара еиҧшуп уҳәар агха ухьӡом. Очамчыра араионгьы уахь иаҵанакуеит. Анхамҩа аиҭашьақәыргылара аус аҟны ахархәара азун аинвестициатә программала ареспублика иаиуаз афинанстә цхыраара. Аха уи иамоуп иара аҳәаақәа. Убри азы ауп «Амшынеиқәафымцамчы» ахатә харџь ала ақыҭақәа рҿы ашьаҟақәеи афымцамҩангага ацәаҳәақәеи зырыҧсахуа. 

Ари апрограмма инақәыршәаны , Аҭара хә- километрак иахьрыҵанакуа ашьаҟақәеи, ацәаҳәақәеи ҧсахын. Чаҵәқыҭ акәзар , х- километрак инарыцны. Уажәы аусурақәа ирҿуп Гәыҧ ақыҭа, Аџьамҧазра аҳаблаҿы, Аџьамҧазра аҳабла ҟәаҧа- ҿаҧароуп. Уи акыр иаруадаҩуеит аусурақәа рымҩаҧгара. Ашьаҟақәа Аалӡга аӡиас ахықәан иааганы ишьҭарҵоит. Анаҩс акакала иахьадырсуа аҭыҧахь ихагалатәуп. Ари аамҭа рацәаны иахьаго анаҩсгьы , уарааҧсоит. Убас шакәугьы, аенергетикцәа русурақәа нарыгӡоит. 

Дара уажәы ирыҧсахуеит иҳаракыу афымцамч мҩанызго ацәаҳәақәа нызкыло ашьаҟақәа. Избанзар, уаанӡатәиқәа акыр иажәхьеит. Иҟоуп ашьаҟақәа хжәаны ианкаҳауа.Усҟан ацәаҳәақәа ирықәҧало арахә ҧсхьеит изныкымкща. Аҳаблаҿы иҧсахтәуп илаҟәу афымца мҩанызго ацәаҳәақәагьы. Аха уи ҳаҧхьаҟатәи усуп.

Ашьаҟақәеи афымцатә цәаҳәақәеи рнаҩс аҳаблаҿы иара убасгьы ҿыцны иқәдыргылеит афымцаеихшарҭа. Уи иабзоураны анхацәа рышҟа инеиуа алашара акыр иацлоит. Аунитартә наплакы «Амшынеиқәафымцамчы» абзоурала ҳаҧхьаҟа Очамчыра араион Ҭхьына , Ҷлоу, Џьгьарда, Кәтол уҳәа ақыҭақәа рҟны ашьаҟақәеи, ацәаҳәақәеи рыҧсахра азгәаҭоуп. Арҭ аусурақәа хдыркəшароуп ашықәсҿыцынӡа. 

 Д. Инаҧшьба, Саид Агәхаа ,АТ

Оцените новость:
+1
+2
+3
+4
+5

Сохраните ссылку или поделитесь с друзьями

Возврат к списку

 
Последние события
18 Маи 2018
59
Уи еизнагеит апоет иажәеинраалақәа бзиа избо ашәҟәыҩҩцәеи, аҵарауааи, ауаажәларатә усзуҩцәеи, арҵаҩцәеи, аҵаҩцәеи.
18 Маи 2018
197
Уи аҳәаақәа ирҭагӡаны, Москватәи аҳәынҭқарратә университет аушьҭымҭацәа Вардаиаҧҳа Валериеи Громова Анастасиеи иаздырхиаз апроект иазааҭгылеит.
17 Маи 2018
108
Жәларбжьаратәи амузеиқәа рышм аҽны аҵх агәанынӡа Аҟәа иаартызаауеит амузеиқәа хҧа.
17 Маи 2018
148
Аҳәынқарра Ахада иҟаиҵаза Аусҧҟа инақәыршәаны, аибилеи аҳаҭыр азы гәыҧҩык адипломантцәа чынла иҳаракын.
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК