Зуалҧшьа анагӡараан иҭахаз Едуард Нерсесиан игәаларашәара аҳаҭыразы имҩаҧган еиуеиҧшым абџьар хкқәа рыла ахысразы атурнир.

22.09.2017
715

Леон иорден занашьаз, аподполковник, акыршықәса инеиҧынкыланы Анапынҵа ҷыдақәа Рцентр аҿы аус зыухьаз, зуалҧшьа анагӡараан иҭахаз Едуард Нерсесиан игәаларашәара аҳаҭыразы имҩаҧган еиуеиҧшым абџьар хкқәа рыла ахысразы атурнир. 

Уи иалахәын Аҧсны иҟоу азинхьчаратә усбарҭақәа рхаҭаранакцәа зегьы. Атурнирахь ааҧхьара рыман аҧыза –министр Беслан Барцыци Едуард Нерсесиан иҭаацәеи. Абар хышықәсоуп, анапынҵаҷыдақәа рцентр ас еиҧш иҟоу атурнир мҩаҧыргоижьҭеи. Уажәтәи аицлабрақәа ирылахәын аа-командак. Дара иаадырҧшыр акәын еиуеиҧшым абџьар хкқәа рхы ишадырхәо, убри аан аӡбаҩцәа ирырҭоз адҵақәа еиуеиҧшымызт.

Едуард Нерсесиан игәаларашәара аҳаҭыразы имҩаҧгаз атурнир ахь ааҧхьара змаз Аҧыза - аминистр Беслан Барцыц иҳәеит, ас еиҧш иҟоу аицлабрақәа рымҩаҧгара Азинхьчаратә усбарҭақәа рхаҭаранакцәа рзы крышаҵанакуа атәы. Еиҵагыло абиҧарақәа рзы акəзар, ишҿырҧшыгоу.

Аҧыза-министр иҳәеит , Анапынҵаҷыдақәа Рцентр аҿы аус зуа иазыҟаҵоу аруаа шракəу . Урҭ рҿаҧхьа иқәгыло адҵақәа шынарыгӡо. Русура ахә ҳаракны ишьо иҳәеит, Аҳәынҭқарра аганахь ала адгылара еснагь ишроуа атәы. Анапынҵаҷыдақәа Рцентр аҿы аус зуа ирдыруеит рзанааҭ ашәарҭара шацу, рҭаацәа лассы -лассы ишырымбо, иҟоуп аҧсра абла ианҭаҧшуагьы. Дара зегьы ҭаацәак еиҧш еизыҟоуп. Рҩызцәа рҭахара хатә гәырҩак еиҧш ирыдыркылоит.

Убас, Едуард Нерсесиан иҭахарагьы гәырҩа ҕәҕәаны ирзыҟалеит. Уи ихьӡ акамыршәразы ас еиҧш иҟоу атурнир аиҿкаара аҧшьган. Жәасааҭк инарзынаҧшуа ицоз Атурнир аихшьаалақәа рыла ҩышықәса раҧхьа еиҧш уажәгьы, аиааира ргеит Анапынҵа ҷыдақәа Рцентр аусзуҩцәа.

 Ф.Гьергьиа, Р. Шьакаиа, Л. Адлеиба, АТ

Оцените новость:
+1
+2
+3
+4
+5

Сохраните ссылку или поделитесь с друзьями

Возврат к списку

 
Последние события
18
Убри аан аҧсыӡкыҩцәа уи иазышьақәргылоу аҧҟарақәа еиларго еиларымго хылаҧшра азыруеит
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК