Аполитикатә партиа «Аҧсны» ахаҭарнакцәа алархәны имҩаҧган аконферециа.

22.12.2017
197

Аполитикатә партиа «Аҧсны» еиҿкааужьҭеи шықәсык еиҳаны иҵуеит, уи аахыс ҳтәыла аполитикатә ҧсҭазаара иалахәуп. Ашықәс нҵәаанӡа дара араионқәа рҿы акымкəа аконференциақәа мҩаҧыргеит. Уаҟа еилыркаауан иааиуа ашықәс азы рнапы зларкуа хшыҩзышьҭра зырҭараны иҟоу азҵаарақәа ртәы. Ус еиҧш иҟоу аконференциақәа мҩаҧган Гагра, Гәдоуҭа , Очамчыра рраионқәа рҿы.

Оцените новость:
+1
+2
+3
+4
+5

Сохраните ссылку или поделитесь с друзьями

Возврат к списку

 
Последние события
20 Ииун 2018
25
Аҭыжьымҭаҿы:Аиубилеитә рыцхәқәа рымҩаҧгара аҽазыҟаҵара иазкны Аҧсны Ахада аилацәажәара мҩаҧигеит.
20 Ииун 2018
13
Убри азы аӡбамҭа идикылеит Аҧсны аҵареи аҭҵаарадырреи рминистр Адгәыр Какоба.
20 Ииун 2018
49
Урҭ аҭыҧқәа ргәаҭаразы дырҭааит аҳҭнықалақь ахада Адгәыр Ҳаразиа.
20 Ииун 2018
27
Ҷыдала иаҧҵаз аусуҩтә гәыҧ ари азҵаара анҭырҵаа, еилкаахеит Аҧсны атәылауаа рзинқәа реилагара аҭыҧ шамоу.
20 Ииун 2018
27
Убас,. Гагра араион Алаҳаӡыхь ақыҭаҿы иҟоу агәамеизгарҭа ауадаҩрақәа акыр рызцәырнагоит ааигәа инхо ауааҧсыра.
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК