Аҟәа ақалақь, Бубнова лымҩаҿы абылра ҟалеит.

16.01.2018
391

Аҟәа ақалақь Бубнова лымҩа ҧшьынҩажәи хәба аҿы иҟоу ахатә ҩны, иавагылаз аҩнхәыҷы ауадақәа рҿы инхон ҩыџьа Узбекистан атәылауаа. Аҧмшәа ҧҳәыс урҭ аамҭала қьырала ауадақәа рылҭон. Иацыуха урҭ ауадақәа амца ркаанӡа, рҩыџьагьы аҩны иҟан, адәахьы ҭынчран, аҩнаҭа аҧшмәа лакәзар, уигьы аҩны дыҟан. Ҧшь-ҩык ахәыҷқәа ран Ирена Кизириа лыхшара рыурокқәа рыҟаҵараҿы рыцхаара дшаҿыз лҧенџьыр аӡә дасит. Амца зкыз аҩн хәыҷы аҟны инхоз, Узбекистан атәылауаа руаӡәк, ауадақәа абылра иаҿуп ҳәа леиҳәеит. Ирена адәахьы дандәылҵ ауадақәа шьҭа урыцхраауа иҟамызт. Иҟалаз збаз агәылацәа иаразнаказы, амцарцаҩцәа рахь адырра ҟарҵеит, урҭ аанӡа ирылшоз зегь ҟарҵон аҭагылазаашьа еицәамхарц азы.

Оцените новость:
+1
+2
+3
+4
+5

Сохраните ссылку или поделитесь с друзьями

Возврат к списку

 
Последние события
15
Ари атема иазкны анҵамҭа аззырхиоз ҳкорреспондент, дазымхәыцкәа лхы иалырхәаз архивтә кадрқәа, ашкол анҭыҵ иҭыхыз ракәын.
17
Лыхнашҭа ауааҧсыра рацәан. Зехьынџьара еиҿкаан еиуеиҧшымыз ажәытә хәмаррақәа.
23
Ари ацәыргақәҵаҿы асахьақәа ахәшьара рырҭон зҧышәа ҳараку асахьаҭыхҩцәа.
33
Урҭ рҟны еуеиҧшым атемақәа ирылацәажәон Аҧсныи Урыстәылеи рхаҭарнакцәа .
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК