Афилологиатә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, апрофессор, академик Валери Кәарҷиа ишəҟəы аӡыргара.

10.02.2016
1169

«Аҧсуа абаза жәлар рхылҵшьҭра аҭоурых ахьтә, мамзаргьы аҧсуааи ашәуааи рбызшәеи рҭоурыхи рзы» захьӡу ашәҟәы аӡыргара мҩаҧысит Владислав Арӡынба ихьӡ зху аибашьра афырхацәа рмузеи ахыбраҿы. Ашәҟәы авторс дамоуп  еицырдыруа аҵарауаҩ-абызшәадырыҩы, ауаажәларратә усзуҩ,, афилологиатә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, апрофессор, академик Валери Кәарҷиа. Аиҧылара азкын иара убас автор хынҩажәи жәаба шықәса ихыҵрагьы. Аиубилиар имш иира азгәаҭара далахəын Аҧсны ахада Рауль Ҳаџьымба. Атәыла ахада Иусҧҟала Валери Ермеи- иҧа ианашьан “Ахьӡ-аҧша аорден” аҩбатәи аҩаӡара.
Аиҧылара иалагаанӡагьы ,хыҧхьаӡара рацәала ауаа еизахьан. Уи мҩаҧысраны иахьыҟаз ахыбра азал узыҩнамло иҭәын. Аиҧылара хацыркын аҭҵаарадыррақәа ракадемиа ахада иқәгыларала. Зураб Џьапуа дазааҭгылеит, ҵарауаҩык, уаажәларратә усзуҩк иаҳасаб ала Валери Кәарҷиа ишьақәгылара. Ачҳара, агәаӷьра, ахамеиӡара ихаҭара шьаҭас иамоуп ҳәа азгәеиҭеит. Дазааҭыгылеит уи инапы злаку аусгьы.
Валери Кәарҷиа аҭҵааарадырааҿы илагалазы, инаигӡо ауаажәларратә-полтикатә ус азы  атәыла Ахада Иусҧҟала ианашьан Ахьӡ-аҧша аорден аҩбатәи аҩаӡара

Академик иҧсҭазаареи, иҭҵаарадырратәи, иуаажәларратәи усура иазкын Аҧсуа ҭҵааратә институт аҭҵаарадырратә усзуҩ Леонид Саманба иажәахә.  Иара убасгьы дахцәажәеит иахьа иӡыргаз “аҧсуа-абаза жәлар рхылҵышьҭра аҭоурых ахьтә, мамзаргьы аҧсуааи ашәуааи рбызшәеи рҭоурыхи рзы” ҳәа хьӡыс изауз  ашҟәы. Иазгәеиҭеит, ари амонографиатә ҭҵаамҭа аҭыжьра  аҵарауаа ихҭыс дуны ишырыҧхьаӡо. Ари ашәҟәы иалнаршоит  аҭоурыхи, аҧсуа-абаза етникатә дунеи аетногенез ажәытәӡатәи аамҭақәа инадыркны ажәахатәи ашәышықәсанӡа аҭҵаара, - иҳәеит Леонид Саманба.
Анаҩс Валери Кәарҷиа изкны ажурналист Екатерина Бебиа-ҧҳа лфильм дырбан еизаз.
Аҧсны аҵареи аҭҵаарадырреи рминистр Адгәыр Какоба иҳәеит, Валери Кәарҷиа ҧсра зқәым абаҟақәа иреиуоу аусумҭақәа шаҧиҵаз. Урҭ ишырнубаало арҿиаратә гьамеи абаҩхатәра ҷыдеи. Иҳәеит иара  ахақәиҭратә қәҧараӡы илиршаз атәы.

Аҧсуа ҭҵааратә институт аҧсуа бызшәа аҟәша аиҳабы афилолгиатә ҭҵаарадыррақәа рдоктор Лили Ҳагба аинститут аколлектив ахьӡала аиублиар дидныҳәалеит,  аҳамҭагьы инапаҿы илҭеит.
Иқәгылоз зегьы иазгәарҭон, аҧсуа бызшәа арҿиареи ашьақәгылареи рҿы илагала атәы, аҵаруаа ирҳәон, ҳкультура аиқәырхараҿы иахьа инапы злаку аус аҭыҧ ду шааннакыло.
Иахьатәи ахәылҧаз аҿы иҟаҵан адныҳәаларақәа маҷымкәа. Аҵарауаҩ изеиҕьаршьон иахьа дызҿу аус аихаҳара аиурц азы.

Валери Ермеи иҧа имариамыз, аха алҵшәа ду змаз амҩа данысит. Иахьа иара Аҧсуа ҭҵаарартә институт инагоу ҵарауаҩуп.

Аиубилиар еизаз зегьы иҭабуп ҳәа реиҳәеит изыҟаҵаз азҿлымҳаразы. Иҳәеит, иара изы инасыҧ дуны ишыҟоу ҳажәлар  рхатәы бызшәала ицәажәо, рыҧсадьгьыл аҿы иаҧшәымацәаны иахьҟоу.
Абас ала, Валери Кәарҷиа хынҩажәи жәабатәи имш иира азгәеиҭарц иӡбеит апатриот ишиқәнагоу еиҧш, иҩызцәеи изааигәоу рыгәҭа мацара акәымкәа, ишәҟәы ҿыц аӡыргарала.

Сима Аргәын, Беслан Џьынџьал. АТОцените новость:
+1
+2
+3
+4
+5

Сохраните ссылку или поделитесь с друзьями

Возврат к списку

 
Последние события
32
Уи хықəкыс иаман аҧсуа жәлар рмилаҭтә культура, рҟазара, раалыҵ аӡыргара .
17
Аҟаза имшира идырныҳәалеит акыр шықәса аус ицзухьаз иҩызцәа.
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК