Аҧсныи Урыстәылеи рҳәаахьчаҩцәеи аекологцәеи агәаҭарақәа еицымҩаҧыргеит.

11.02.2016
705

Аҧсныи Урыстәылеи рҳәаахьчаҩцәа аекологцәа рылархәны ҳтәыла амшын ӡқәа иахьрыҵаркуа аҧсыӡкра шымҩаҧысуазы  агәаҭарақәа  еицымҩаҧыргеит.

Асеиҧш агәаҭарақәа аҳәаахьчаҩцәа шықәсык ахь акырынтә имҩаҧыгроит.  Дара иазгәарҭоит, уи хымҧадатәны ишыҟоу, избан акәзар, изакәанымкәа аҧсыӡ зкуа ауаа рхыҧхьаӡара есааира еиҳахоит. Араҟа иазгәаҭатәуп, аурыс ҳәаахьчаҩцәа ргәаҭарақәа раан иадырҧшуа аилагарақәа ҟазҵо ауаа ашьауҕа ус рақәыршәара,  мамзаргьы,  ахараҧса рықәҵаразы азин шыҟам. Урҭ рзы  еиқәдыршәо ашәҟәқәа Аҧсны ашәарҭадаратә маҵзурахьы инарышьҭуеит, анаҩс азакәан еилазгаз    уи азы аҭакҧхықәра   рыдҵахоит.  
Уажәтәи агәаҭарақәа хацыркын ашьыжь асааҭ ааба рзы, урҭ мҩаҧысуан амш ахәлара иаарымнахаанӡа. Уи аамҭа аҩныҵҟа игәаҭан аҕбақәа хҧа. Аҳәаахьчаҩцәа аҕбақәа ирҭоу ауаа рышәҟәқәа рыдагьы, ирыхәаҧшуан аҧсыӡкразы азин рызҭо адокументқәагьы. Иара убас иркхьоу аҧсыӡ акапан атәы зҳәо  ажурналқәа. Уажәааны иаамҭоуп ахамса ҳәа изышьҭоу аҧсыӡ    уи анчоус ҳәа  анаукатә хьӡы  амоуп.
Аҧсны аҩныҵҟа аҧсыӡ аус адызуло азауадқәа хәба ыҟоуп. Урҭ роуп аҕбақәа рыла иркуа здызкылоугьы. Анаҩс аҧсыӡ ахәшеи ашылеи  алырхуеит. Аҧсыӡ зауадқәа ҳҳәынҭқарра  ашәахәтә рацәа алазгало  иреиуоуп. Убри аҟнытә, аҳәаахчаҩцәа имҩаҧырго агәаҭарақәа иалдыршоит аҧсыӡкыҩцәа  аҳәынҭқарра  иацәырҵәахуа  аҧсыӡ акапан ашьақәыргылара. Иҳәатәуп,  есышықәса аекологиеи аҧсабара ахьчареи рзы  аҳәынҭқарратә еилакы ишьышьақәнаргыло аҧсыӡ акра ахьыҟало аҭыҧқәеи, уи иазыҧҵәоу аамҭеи. Иара убасгьы иадырбоит шаҟа ркыр  ҟало. Аекологцәа ражәақәа рыла, амшын аҵа  аҧсабара  аиқәырхаразы аҽазышәарақәа  ҟамлар, уи ашәарҭара иҭагылар алшоит.

Иахьазы Аҟәатәи акваториаҿы  аҧсыӡкыга ҕбақәа ҩажәа усда ихгылоуп. Аҧсыӡкыҩцәа иазгәарҭоит, аҧсыӡ ахырхарҭа аҽшаҧсахыз, ус  уажәааны иҟалалоит.  Аҧсыӡкыҩцәа азыҧшуп аҧсыӡ амшын ага  азааигәахара, урҭ макьана аамҭа рымоуп. Избан акәзар,  аҧсыкра   азин    март ҩажәи жәеизанӡа иҟоуп. Аҳәаахчаҩцәа   ари амш  азы   имҩаҧыргаз агәаҭарақәа  раан аилагарақәа ҳәа  акагьы  аарҧшымызт. Хара имгақәа асеиҧш  иҟоу   аҽа гәаҭарак еиҿкаахоит.

Альбина Жьиҧҳа, Наала Мықәҧҳа, Беслан Чхьынџьериа, АТ    


Оцените новость:
+1
+2
+3
+4
+5

Сохраните ссылку или поделитесь с друзьями

Возврат к списку

 
Последние события
19 Февраль 2018
63
Аҭыжьымҭаҿы:Имҩаҧысит Жәлар реизара асессиа изаамҭанытәым аилатәара.
19 Февраль 2018
45
Иара еиҿкаан АҞәа иҟоу «Москва аҩни» араион ахадареи рымч ала.
19 Февраль 2018
65
Иазгәаҭаны ирымоуп х-километрак рҟынӡа амҩа аҟаҵара.
19 Февраль 2018
48
Ааҧынтәи асессиа актәи аилатәараҿы Аконституциатә усӡбарҭа ахәбатәи аӡбаҩыс далхын Алиса Бигәаа.
16 Февраль 2018
110
Аҭыжьымҭаҿы:Аҟәатәи араионтә еизара адепутатцәа араион ахада икандидатура иадгылеит.
16 Февраль 2018
100
Аспециалистцәа ражәақәа рыла, апальма зфо абжы ҟаҧшь уажәнатә иаанкыламзар, егьырҭ аҭыҧқәа рахь ииасыр алшоит.
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК