Аҧсныи Урыстәылеи рҳәаахьчаҩцәеи аекологцәеи агәаҭарақәа еицымҩаҧыргеит.

11.02.2016
1143

Аҧсныи Урыстәылеи рҳәаахьчаҩцәа аекологцәа рылархәны ҳтәыла амшын ӡқәа иахьрыҵаркуа аҧсыӡкра шымҩаҧысуазы  агәаҭарақәа  еицымҩаҧыргеит.

Асеиҧш агәаҭарақәа аҳәаахьчаҩцәа шықәсык ахь акырынтә имҩаҧыгроит.  Дара иазгәарҭоит, уи хымҧадатәны ишыҟоу, избан акәзар, изакәанымкәа аҧсыӡ зкуа ауаа рхыҧхьаӡара есааира еиҳахоит. Араҟа иазгәаҭатәуп, аурыс ҳәаахьчаҩцәа ргәаҭарақәа раан иадырҧшуа аилагарақәа ҟазҵо ауаа ашьауҕа ус рақәыршәара,  мамзаргьы,  ахараҧса рықәҵаразы азин шыҟам. Урҭ рзы  еиқәдыршәо ашәҟәқәа Аҧсны ашәарҭадаратә маҵзурахьы инарышьҭуеит, анаҩс азакәан еилазгаз    уи азы аҭакҧхықәра   рыдҵахоит.  
Уажәтәи агәаҭарақәа хацыркын ашьыжь асааҭ ааба рзы, урҭ мҩаҧысуан амш ахәлара иаарымнахаанӡа. Уи аамҭа аҩныҵҟа игәаҭан аҕбақәа хҧа. Аҳәаахьчаҩцәа аҕбақәа ирҭоу ауаа рышәҟәқәа рыдагьы, ирыхәаҧшуан аҧсыӡкразы азин рызҭо адокументқәагьы. Иара убас иркхьоу аҧсыӡ акапан атәы зҳәо  ажурналқәа. Уажәааны иаамҭоуп ахамса ҳәа изышьҭоу аҧсыӡ    уи анчоус ҳәа  анаукатә хьӡы  амоуп.
Аҧсны аҩныҵҟа аҧсыӡ аус адызуло азауадқәа хәба ыҟоуп. Урҭ роуп аҕбақәа рыла иркуа здызкылоугьы. Анаҩс аҧсыӡ ахәшеи ашылеи  алырхуеит. Аҧсыӡ зауадқәа ҳҳәынҭқарра  ашәахәтә рацәа алазгало  иреиуоуп. Убри аҟнытә, аҳәаахчаҩцәа имҩаҧырго агәаҭарақәа иалдыршоит аҧсыӡкыҩцәа  аҳәынҭқарра  иацәырҵәахуа  аҧсыӡ акапан ашьақәыргылара. Иҳәатәуп,  есышықәса аекологиеи аҧсабара ахьчареи рзы  аҳәынҭқарратә еилакы ишьышьақәнаргыло аҧсыӡ акра ахьыҟало аҭыҧқәеи, уи иазыҧҵәоу аамҭеи. Иара убасгьы иадырбоит шаҟа ркыр  ҟало. Аекологцәа ражәақәа рыла, амшын аҵа  аҧсабара  аиқәырхаразы аҽазышәарақәа  ҟамлар, уи ашәарҭара иҭагылар алшоит.

Иахьазы Аҟәатәи акваториаҿы  аҧсыӡкыга ҕбақәа ҩажәа усда ихгылоуп. Аҧсыӡкыҩцәа иазгәарҭоит, аҧсыӡ ахырхарҭа аҽшаҧсахыз, ус  уажәааны иҟалалоит.  Аҧсыӡкыҩцәа азыҧшуп аҧсыӡ амшын ага  азааигәахара, урҭ макьана аамҭа рымоуп. Избан акәзар,  аҧсыкра   азин    март ҩажәи жәеизанӡа иҟоуп. Аҳәаахчаҩцәа   ари амш  азы   имҩаҧыргаз агәаҭарақәа  раан аилагарақәа ҳәа  акагьы  аарҧшымызт. Хара имгақәа асеиҧш  иҟоу   аҽа гәаҭарак еиҿкаахоит.

Альбина Жьиҧҳа, Наала Мықәҧҳа, Беслан Чхьынџьериа, АТ    


Оцените новость:
+1
+2
+3
+4
+5

Сохраните ссылку или поделитесь с друзьями

Возврат к списку

 
Последние события
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК