Атәыла Ахада Рауль Ҳаџьымба ихантәаҩрала имҩаҧысит Аҧсны Ашәарҭадара Ахеилак аилатәара.

14.03.2016
621

Атәыла  Ахада Рауль Ҳаџьымба ихантәаҩрала  имҩаҧысит Аҧсны Ашәарҭадара Ахеилак  аилатәара.

Уи азкын март 7 рзы Руслан Џьелиеи Аҳәынҭқарратә автоинспекциа  аусуҩцәеи  рыбжьара  аҭыҧ змаз  ахҭыси, анаҩс март 9 рзы Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра аҿаҧхьа ауаа рацәа реизареи.

Аилатәара аҟны Аҧсны Ахада анапынҵақәа риҭеит атәылаҿы   азинтә еиҿкаара алыршаразы. Абри атәы аанацҳауеит Аҧсны ахада ипресс-маҵзура. Руслан Џьелиеи амилициа аусзуҩцәеи злахәыз ахҭыс  азы ахҳәаа ҟарҵеит Апрокуратура хадеи Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрреи рҿы.

Апрокуратура хада аусеилыргаратә усбарҭа имҩаҧнагоит агәаҭара март 7 рзы автомобилтә мҩа «Ҧсоу-Аҟәа» ақыҭақәа Ешыреи Приморское рзааигәара аҭыҧ змаз ахҭыс инамаданы. Уи ахҟьеит   Драндатәи абахҭа уаанӡатәи аиҳабы Руслан Џьелиа    Аҳәынҭқарратә автоинспекциа  аусуҩцәа  рыдҵаҟаҵара дахьықәмныҟаз.

Игәаҭахоит аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра аусуҩцәа рыдҵаҟаҵареи   автомашьына мчыла аанкылараз рҽазышәареи, насгьы, абџьар ахархәареи ахьынӡазакәаныз. Абри атәы лҳәеит атәыла апрокурор хада ицхырааҩ  Рада Сангәылиаҧҳа. Уи адагьы, аусҭҵаара мҩаҧызго ашьаус ахацыркра  азҵаара рыӡбоит Афон-ҿыцтәи амилициа аҟәшахьы  инеиз Руслан Џьелиа иуацәа рхымҩаҧгашьа  аганахьала.

Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрраҿы иазгәарҭоит Руслан Џьелиа имашьына икылкааны аӡәгьы дшамеихсыз. Ахысга гәҽанҵарак аҳасабала аҳауахь иҭырҟьан. Уи имашьына ааха ҳәа акагьы аҭам. Аинтернет асоциалтә даҟьақәа рҿы зфотосахьа цәыргоу амашьына Џьелиа итәӡам, рҳәоит азинхьчаратә усбарҭа аусуҩцәа.

Анаҩс, март 9 рзы уи ахҭыс иазкны Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра аҿаҧхьа ауаа рацәа еизеит. Гәыҧҩык Руслан Џьелиа иуацәеи иҩызцәеи ракәын, аха абжеиҳараҩык рхатә рус рыӡбарц, мамзаргьы, аизара аполитикахь идырхарц зҽазызшәоз ракәын, - ҳәа рҳәоит  аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрраҿы.  Убри аан, иҟаз  шыҟаҵәҟьаз Леонид Ӡаҧшьба ирзеиҭеиҳәеит,  иара иахь ихалаз хә-ҩык Џьелиаа.  Аха аминистрра аҿаҧхьа еилагылаз ауаа аимпра иаламгеит, Руслан Џьелиа ихаҭа дааны драцәажәаанӡа.

Драндатәи абахҭа уаанӡатәи аиҳабы Руслан Џьелиеи  Аҳәынҭқарратә автоинспекциа  аусуҩцәеи реиҿагылара  ауаажәларра акыр иазҿлымҳауп.  Ахҭыс иазкын Ашәарҭадара Ахеилак  аилатәара. Аха азинтә хәшьара анаҭароуп апрокуратура.


Оцените новость:
+1
+2
+3
+4
+5

Сохраните ссылку или поделитесь с друзьями

Возврат к списку

 
Последние события
17 Ианвар 2018
32
Аҭыжьымҭаҿы: Иаарту аицәажәара. Аҧсны ахадеи Гагра арион активи реиҧылара.
17 Ианвар 2018
21
Аҧсуа ҳәынҭқарратә аҿартә театр актиорцәеи уи ақәыргылаҩцәеи аспектакль аус адулараан ирҧылоз ауадаҩрақә ртəы иазааҭгылеит апресс-конференциаҿы.
17 Ианвар 2018
24
Абиуџьети , ашәахтәи, акредити рзы аилак имҩаҧнагаз аиҧылара иалахәын аусдкылаҩцәа.
17 Ианвар 2018
18
Уи инақәыршәаны Аҧсны атәылауаа зегьы ҩышә-нызқь рҟынӡа аҧара кредитла иргартә алшара роуеит .
17 Ианвар 2018
36
Гагра имҩаҧысит атәыла Ахадеи, аиҳабыреи, Жәлар реизара адепутатцәеи, ауаажәларреи злахәыз аизара.
16 Ианвар 2018
71
16 Ианвар 2018
56
Уи иахҟьаны иҧсҭазаара далҵит Узбекистан атәылауаҩ.
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК