Аҳәынҭқарра Ахада еиуеиҧшым аусбарҭақәа аҧхынтәи акурорттә сезон иахьынӡазыхиоу иазкны аилацәажәара мҩаҧигеит.

17.05.2016
783

Аҧсны  Ахада  Рауль Ҳаџьымба, Аҧыза  министр  Артур  Амқәаби,  аиҳабыра  реилазаара  алахәылацәеи ,  араионқәеи, ақалақьқәеи    рнапхгаҩцәеи    алархәны     имҩаҧигаз аилацәажәараҿы  ирзааҭгылеит  ареспублика    аҧсшьаҩцәеи,   аныҟәаҩцәеи    рыдкылара    иахьынӡазыхиоу  азҵаара. Атәыла  Ахада   Аҧыза- министри,   аминистрцәеи    рнапы  ианиҵеит   иаарласны   иӡбам  азҵаарақәа рҭыҧ иқәрҵарц.  
Аҧсны    абиуџьет    ахарҭәаараҿы    иҷыдоу  аҭыҧ ааныркылоит   аҧсшьарҭақәеи,    аҭоурых- культуратә ҭынхақәеи.   Избанзар дара ирҭаауеит  аҧхын    Аҧсныҟа    имҩахыҵуа  зегьы.   Убри азоуп    атәыла ахада    асасцәа    рыдкылара     ҳахьынӡазыхиоу  аилкааразы    аилацәажәара  зымҩаҧигаз.

Атәыла  Ахада    инарҭбааны  дрылацәажәеит    аҧсшьаҩцәа  ишахәҭоу  аамҭа  рхыргарц  азы   иҟаҵатәу    аусқәа.  Иазгәаҭатәуп иахьанӡа    иҟаҵоугьы шмаҷым.   Аха  зырҽеира   аҭахыу  азҵаарақәагьы  ыҟоуп.  Ари аус    анагӡара   иалахәхароуп   шамахамзар  аминистррақәа    зегьы. Аҧхын  ҷыдала иалыршатәуп  ҧсшьара иаауа  ршәарҭадара  азҵаара  аӡбара,   амедицинатә цхыраара рзыҟаҵара, нхарҭалеи, фатәылеи жәтәылеи,  фымцалашаралеи реиқәыршәара. Аҧсшьара аамҭа    аиҿкаара   зҭакҧхықәроу   аминистрцәеи,  аусбарҭақәа  рнапхгаҩцәеи   атәыла Ахада    еилдыркааит    аусқәа рцашьа.  Араионқәеи, ақалақьқәеи рнапхгаҩцәа  ирҳәеит, аҧхын  аҧсшьара  аамҭазы   аҧсшьаҩцәа рыдкылара иахьынӡазыхиоу, иӡбатәу   апроблемақәа   ртәы.  
    
Аҳәынҭқарра Ахада    Аҧыза- министри ,   аминистрцәеи   рнапы ианиҵеит   иӡбатәны иҟоу    азҵаарақәа   иаарласны  рҭыҧ   иқәырҵарц.  Иазгәеиҭеит    асеиҧш аилацәажәарақәа    лассы- лассы ишымҩаҧгахало,  Аҧсны иаҭаауа    аҧсшьаҩцәеи аныҟәаҩцәеи   ишахәҭоу рымаҵ  ауразы.

Даур Инаҧшьба, Алықьса  Агәхаа,  Роберт Ломиа,  АТ

Оцените новость:
+1
+2
+3
+4
+5

Сохраните ссылку или поделитесь с друзьями

Возврат к списку

 
Последние события
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК