Аҧснытәи аҳәынқарратә университет аҭаларазы аҧышәарақәа ирылагеит.

26.07.2016
704

Аҧснытәи аҳәынқарратә университет аҭаларазы аҧышәарақәа ирылагеит. Ари аҵараиурҭаҿы иҟоуп аа -факультетк, уи иамоуп ҩажәи быжьба хырхарҭа. Аҧсуа бызшәа аграмматика азы абитуреинтцәа рдыррақәа аадырҧшхьеит, аха алҵшәақәа уи аҟара иҽеимхит.

Сынтәа абжьаратә ҵараиурҭақәа ирылгаз рхыҧхьаӡара ахьмаҷыз иахҟьаны, иреиҳау аҵараиурҭақәа ирҭалогьы рхыҧхьаӡара рацәам .ААУ иҭало абитуриентцәа еиҳарак ахшыҩ зышьҭара зырҭо ируакуп аиурист, аекономист, рзнааҭқәа. Ҳтәылазы зыда ҧсыхәа ыҟам азанааҭқәа хшыҩзышьҭрада иаанхоит . Иазгәаҭатәуп, раҧхьатәи аҧышәарақәа рлыҵшәақәа рыла абитуриентцәа ахатәы бызшәазы аҧсыҽра шаадырҧшыз. Иҳәатәуп иара убасгьы, зхы бзиан иаазырҧшыз абитуриентцәагьы шыҟоу.

Сынтә ауниверситет иҭалоит фҩык хьтәы медалла иалгаз. Дара ҧышәарак ауп ирҭиуа, урҭ ибзиаӡан рхы аадырҧшыр , ауниверситет ихыҧхьаӡалахоит. Иҟоуп иара убасгьы, ареспубликатә олимпиадақәа рҿы зҽалызкааз, ҧышәарада ирыдыркылазгьы . Ауниверситет афилологиатә факультет адекан Арда Ашәба иҳәоит, ашколқәа еиҳа ахшыҩзышьҭра шрыҭатәу. Уаҟа ироуа адыррақәа роуп араҟа иаадырҧшуагьы. Угәы унархььртә иҟоуп аҧсуа бызшәазы иахьҧсыҽу , иҳәоит уи . 

Иахьа аҧышәарақәа рҭиуан аҭоурых, аекономика, асахьаҭыхра, уҳәа ахырхарҭақәа рыла. Адәахьы абитуриентцәа ирызыҧшын рҭаацәа. Дара ирҳәон рыхшара рзы аҧсҭазаара ду ахь ари раҧхьатәи шшьаҿоу. Абитуриентцәа ракəзар, ирҳәоит маҷк ишшәо , аха рдыррақәа раарҧшра ишазыхиоу. Ауниверситет аҿы аматиматика, афизика, абиологоиа, рзанааҭқәа шьҭызхырц зҭаху рзы ашәыҟәқәа рыдкылара аамҭа иацҵоуп. Уи алагьы абитуриентцәа ирымоуп алшара ҩаҧхьа рхы аадырҧшырц азы. Иҟоуп занааҭқәак аӡәы - ҩџьа рыда аҭаларазы уахь аразаҳалқәа алазымҵаз. Уи иахҟьаны ахимеи, абна нхамҩеи рзанааҭқәа ирыҵаркуа ахырхарҭақәа адыркыр акәхеит.

 Фатима Гьергьиаҧҳа, Ҭемыр Гогохьиа , АТ

Оцените новость:
+1
+2
+3
+4
+5

Сохраните ссылку или поделитесь с друзьями

Возврат к списку

 
Последние события
21 Ииун 2018
53
Аҭыжьымҭаҿы:Избан амшын аҭалара зрыцҳарахаз?. Актулара злоу анҵамҭа.
21 Ииун 2018
31
Аҟәа иазгәарҭеит  Урыстәыла  Абжьаҟазаратә Мчқәа ҳтәыла  ралагалара амш.  
20 Ииун 2018
95
Аҭыжьымҭаҿы:Аиубилеитә рыцхәқәа рымҩаҧгара аҽазыҟаҵара иазкны Аҧсны Ахада аилацәажәара мҩаҧигеит.
20 Ииун 2018
84
Убри азы аӡбамҭа идикылеит Аҧсны аҵареи аҭҵаарадырреи рминистр Адгәыр Какоба.
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК