77 шықәса дшырҭагылаз лыҧсҭазаара далҵит аҟазараҭҵааҩ Аида Ашьхаруаҧҳа.

20.09.2016
574

77  шықәса дшырҭагылаз лыҧсҭазаара далҵит аҟазараҭҵааҩ,  Афилософиатә ҭҵаарадыррақәа  ркандидат, Ахьӡ аҧша аорден ахҧатәи аҩаӡара занашьоу Аида Ашьхаруа.  Лара лыҧсҭазааратә  мҩа  зегьы  амузыка  аҭҵаара  иазкын.

Аида Ашьхаруаҧҳа  ҩажәи жәохә шықәса инареиҳаны аҧсуа радио амузыкатә дырраҭарақәа азлырхион. Аҧсуа музыка аҭҵаара, азыӡырҩцәа агәыбылра дыркра  акәын  хықәкыс илымаз. Аҧсуа музыкатә фольклор даара ибеиоу, тематикала еиуеиҧшым аиқәырхара зҭаху ак акəны дахәаҧшуан. Амузыкатә радиодырраҭарақәа реиқәыршәараан аус лыцызуаз Елеонора Барцыцҧҳа  илҳәеит, Аида Ашьхаруаҧҳа  лус ҭакҧхықәрала дшазнеиуаз.

Аида Ашьхаруаҧҳа  амузыкахь агәыбылра аханатәгьы илыман. Лара Аҟәатәи амузыкатә ҵараиурҭа афортепиано  аҟәшаҿы аҵара лҵон. Анаҩс лҵара иацылҵон Москва. Аратәи   аконсерваториаҿы  ауп афилософиатә ҭҵаарадыррақәа   ркандидат ҳәа адиссертациа ахьылыхьчазгьы. Ашәаҳәаҩ,     акомпозитор  Борис Амҷбеи  Аида Ашьхаруаҧҳаи  еибадырт Аҟәатәи  амузыкатә ҵариурҭаҿы.
Аида Ашьхаруаҧҳа лхы-лыҧсы зегь аҟазара иазкын. Лара илыбзоураны акьыҧхь рбеит амузыкатә ҭҵаарақәа рҟазшьа змаз апублицистикатә   аҧҵамҭақәа. Убри  анаҩсгьы,  еиқәлыршәон   амузыкатә школқәа рзы аҵаратә программақәа.  

Амузыкаҭҵааҩ  аҧсуа  радио  аҟны    еиқәлыршәоз  адырраҭарақәа шьаҭас иаман ааигәа иҭыҵыз «Аҭоурыхи аҧсуа музыкеи»  захьӡу    ашәҟәы.  Илҭахын   ари  аус  ацҵара.

Аида Ашьхаруаҧҳа  аҧсуа музыка  аҭҵаараҿы   лышьаҭа  аанлыжьит. Лара  лыхьыӡ    амузыка  аҭҵаара  аҭоурых аҿы   иаанхоит.

Альбина Жьиҧҳа, Алықса Агәхаа ,АТ  
Оцените новость:
+1
+2
+3
+4
+5

Сохраните ссылку или поделитесь с друзьями

Возврат к списку

 
Последние события
18 Маи 2018
59
Уи еизнагеит апоет иажәеинраалақәа бзиа избо ашәҟәыҩҩцәеи, аҵарауааи, ауаажәларатә усзуҩцәеи, арҵаҩцәеи, аҵаҩцәеи.
18 Маи 2018
197
Уи аҳәаақәа ирҭагӡаны, Москватәи аҳәынҭқарратә университет аушьҭымҭацәа Вардаиаҧҳа Валериеи Громова Анастасиеи иаздырхиаз апроект иазааҭгылеит.
17 Маи 2018
108
Жәларбжьаратәи амузеиқәа рышм аҽны аҵх агәанынӡа Аҟәа иаартызаауеит амузеиқәа хҧа.
17 Маи 2018
148
Аҳәынқарра Ахада иҟаиҵаза Аусҧҟа инақәыршәаны, аибилеи аҳаҭыр азы гәыҧҩык адипломантцәа чынла иҳаракын.
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК