Ачаӡраҿы аиод змоу аџьыкахыш ахархәара иалацәажәон Аҳәынҭқарратә наплакы «Аҧсныча» аҟны имҩаҧысуаз аилацәажәараҿы.

21.09.2016
663

Ачаӡраҿы аиод змоу аџьыкахыш ахархәара иалацәажәон Аҳәынҭқарратә наплакы«Аҧсныча» аҟны имҩаҧысуаз аилацәажәараҿы. Ҳтәылаҿы аиод азымхара ицәырнаго  ачымазара иаҳа-иаҳа амҽхак ҭбаахоит.  Аилацәажәара иалахәын агәабзиарахьчара аминистр ихаҭыҧуаҩ Баҭал Кациа, араионқәа рҟынтә  «Аҧсныча» ахаҭарнакцәа, ҳтәыла аекономика аминистрра аусзуҩцәа.

Аилацәажәара еиҿкаан Аҧсны агәабзиарахьчара аминистрра аҧшьгарала. Аминистр ихаҭыҧуаҩ Баҭал Кациа иҳәеит, аиод азымхаразы ҳтәылаҿы аҭагылазаашьа шыуадаҩу. Шықәсқәак ҵуеит ИУНИСЕФ ари апроблема иазкны аҭҵааратә усурақәа мҩаҧнагоижьҭеи. Уи алҵшәақәа рыла, еилкаахеит игәаҭаз ашколхәыҷқәа рҟынтә  95%  аиод азымхара шрымоу. Баҭал Кациа иазгәаиҭеит, амшын азааигәара инхо мамзаргьы, ашәырқәа афеихоа, ахәырма зфо уи ачымазара рыхьуам ҳәа  иҟоу агәаанагара ииашам ҳәа. Иҟоу ауадаҩрақәа раҧыхразы ҳтәыла ауааҧсыра рыфатә аҿы аиод злоу аџьакыхыш рхы иадырхәалароуп.Иахәҭаны иҧхьаӡоит, ачаӡраҿы ус еиҧш иҟоу аџьыкахыш ахархәара.

ИУНИСЕФ ахаҭарнак Андреи Тулисов далацәажәеит, аиод азымхара ауаҩы ишиныҧшуа, аиҳарак уи шәарҭоуп ахәыҷқәеи зцәа зтәым аҳәсеи рзы. Аиод змоу аџьыкахыш ауаҩы еснагь идикылозароуп, убри аан уи ицәеижь иаҧырхагахартә еиҧш мыцхәы изыфом ҳәа азгәеиҭеит.
Пицундатәи ачазауад аиҳабы Роман Бениа еиҭаиҳәеит, ачаӡраҿы аиод ахархәаразы аҧышәа еимдаразы Белоруссиа иҟазаара аамҭа иалагӡаны иибаз атәы. Аиод азымхара ачымазара аиааиразы, жәашықәса инареиҳаны ачазауадқәеи акрыфарҭақәеи рҿы зегьынџьара аиод злоу аџьыкахыш рхы иадырхәоит, убри аан уи афатә ахаҭабзиареи, агьамеи ирныҧшуам.

Аҳәынҭқарратә наплакы «Аҧсныча» аиҳабы Нугзар Агрба иҳәеит,  аиод змоу аџьыкахыш ачаӡраҿы ахархәара иалагар, ача ахә анырра анаҭар иалыршахо иалмыршахо шеилкаатәу. Иазгәаиҭеит, ус еиҧш иҟоу аџьыкахыш ахархәаразы ицәырҵуа азҵаарақәа зегь ҳасаб рзуны ишыҟаҵатәу. Егьырҭ ачазауадқәа реиҳабацәа уи иадгылеит.

Аиод злоу аџьыкахыш ачаӡраҿы ахархәара макьана иӡбам зҵаароуп, аха иҟоуп амедицинатә  гәаҭарақәа, аиод азымхара ачымазара ҳтәылаҿы иҵарны иқәгылоу, иаарласны зыӡбара аҭаху уадаҩраны ишыҟоу.

Альбина Жьиҧҳа, Беслан Џьынџьал ,АТ.
    


Оцените новость:
+1
+2
+3
+4
+5

Сохраните ссылку или поделитесь с друзьями

Возврат к списку

 
Последние события
22 Маи 2018
6
Астудиа «Ама Рекордс» амузыкантцәа ҿыц аус рыдырулеит ижәытәӡатәиу аҧсуа жәлар рашәақәа.
22 Маи 2018
4
Уи авторс дамоуп, апрофессор, ажурналист, афилологиатә наукақәа рдоктор Екатерина Бебиаҧҳа.
22 Маи 2018
6
Ашкол анапхгара ауадақәа руак аҿы еиҿыркааит Кьыршьал Чачхалиа ифотоцәыргақәҵа.
22 Маи 2018
3
Урҭ аҕба маҷқәеи анышьқәеи зырныҟәо азин рымоу ирымаму еилыркаауеит.
21 Маи 2018
5
Аҭыжьымҭаҿы:Аибашьра аасҭа еицәахаз. Аҧсны иазгәарҭоит Кавказтәи аибашьра иалаӡыз ргәаларшәара амш.
21 Маи 2018
3
Иҟаҵатәузеи ақалақь ахьчаразы? Иактуалтәу анҵамҭа.
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК