Амузыкантцәа қәыҧшцәа злахәу аабатәи ареспубликатә конкурс аихшьаала ҟаҵан Алықьса Чычба ихьӡ зху Аҟәатәи амузыкатә ҵараиурҭаҿы.

19.12.2016
777

Амузыкантцәа қәыҧшцәа злахәу аабатәи ареспубликатә конкурс аихшьаала ҟаҵан  Алықьса Чычба ихьӡ зху Аҟәатәи   амузыкатә ҵараиурҭаҿы. Аицлабраҿы аиааира згази, аҧхьахәтә ҭыҧқәа аанызкылази рнапаҟны идыркын аҳаҭыртә шәҟәқәеи аҳамҭақәеи.  

Анастасиеи,  Мариеи,_Емилиеи  агала- концерт иалагаанӡа инарыгӡаран иҟоу аҧҵамҭақәа рҽырзыҟарҵоит, дара рҩыџьагь аскрипка акласс ала аҵара рҵоит, аабатәи ареспубликатә конкурс аҿы аиааира ргеит. Рмузыка арҳәага даара бзиа ирбоит , азгәарҭоит дара – ҳаҧхьаҟагьы аскрипкаҿы ахәмарра аанрыжьырц ргәы иҭам
Агала-концерт иалагаанӡа амузыкантцәа қәыҧшцәа злахәу аабатәи ареспубликатә еицлабраҿы аҧхәахәтә ҭыҧқәа аанызкылаз иранашьан адипломқәеи аҳамҭақәеи. Иҳәатәуп, сынтәатәи аконкурс амҩаҧгараҿы ацхыраара шыҟалҵаз амузыкатә ҵараиурҭа аушьҭымҭа Аҧсныи Урыстәылеи жәлар рартистка Хьыбла Гьерзмаа.

Ҳтәыла араионқәа зегьы рҟынтә амузыкантәцәа қәыҧшцәа еидызкыло ари аицлабра мҩаҧысуеит есышықәса. Алықьса Чычба ихьӡ зху Аҟәатәи амузыкатә ҵариурҭа аиҳабы Нинель Бжьаниа илҳәоит, сынтәа Галтәи амузыкатә школ аҵаҩцәа рхы бзиан ишаадырҧшыз. Урҭ рахьынтә дыҟоуп аиҳабыратә гәыҧ аҿы аҧхьахә аанызкылазгьы.

Амузыкантцәа қәыҧшцәа злахәу аабатәи ареспублактә конкурс аӡбаҩцәа Алла Оҭырҧҳаи Давид Терзиани  иазгәарҭеит, ахәыҷқәа ргәы ацҧыҳәан аконкурс рыҽшаладырхәыз, ақәҿиара бзиақәагьы шаадырҧшыз, ас еиҧш иҟоу аицлабрақәа амузыкантцәа қәыҧшцәа ралҧшааразы акыр шаҵанакуа.

Альбина Жьиҧҳа, Ельдар Дамиров,АТ.Оцените новость:
+1
+2
+3
+4
+5

Сохраните ссылку или поделитесь с друзьями

Возврат к списку

 
Последние события
18 Маи 2018
53
Уи еизнагеит апоет иажәеинраалақәа бзиа избо ашәҟәыҩҩцәеи, аҵарауааи, ауаажәларатә усзуҩцәеи, арҵаҩцәеи, аҵаҩцәеи.
18 Маи 2018
162
Уи аҳәаақәа ирҭагӡаны, Москватәи аҳәынҭқарратә университет аушьҭымҭацәа Вардаиаҧҳа Валериеи Громова Анастасиеи иаздырхиаз апроект иазааҭгылеит.
17 Маи 2018
104
Жәларбжьаратәи амузеиқәа рышм аҽны аҵх агәанынӡа Аҟәа иаартызаауеит амузеиқәа хҧа.
17 Маи 2018
146
Аҳәынқарра Ахада иҟаиҵаза Аусҧҟа инақәыршәаны, аибилеи аҳаҭыр азы гәыҧҩык адипломантцәа чынла иҳаракын.
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК