Тҟәарчал араион ахадара аҟны имҩаҧысит араион ахадареи аусбарҭақәа рнапхгаҩцәеи реилатәара.

27.12.2016
942

Тҟәарчал араион ахадара  аҟны имҩаҧысит араион ахадареи  аусбарҭақәа рнапхгаҩцәеи реилатәара. Уи азкын жәымзтәи русура алыҵшәақәа  реихшьалара.    
Тҟәарчал араион ахада аилатәара аартуа ,ҳазҭало ашықәс ҿыц рыдылныҳәалеит зегьы. Ашықәс макьана ихыркәашам, аха ҳаилатәара азкуп жәымз ирылагӡан иҳалшази ҳаҧхьаҟа ишьҭоуи, -  лҳәеит араион ахада.  Анаҩс  аизара иалахәыз дыдлырдырит Тҟәарчал араион аҩныҵҟатәи аусқәа рыҟәша  аиҳабы  актәи ихаҭыҧуаҩ Арсен Биджев, изеиҕьалшеит иусураҿы аманшәалареи ақәҿиарақәеи. Араион ахада дазааҭгылеит жәымзы ирылагӡан  иҟаҵаз аусқәа, иара убас аҧхьаҟа  ишьҭоу   атәы. Араион  аҿы  иҟоу ауадаҩрақәа ируакуп  аусуратә ҭыҧқәа  рмаҷра. Тҟәарчал араион абиуџьет хазырҭәаауа «Тҟәарчал рацәа» акәызҭгьы, сынтәа уи аусура аанкылан.

Тҟәрчал араион ашәахтәқәеи  аизгақәеи рзы  аҟәша  аиҳабы Џьон Аршба дазааҭгылеит жәымз  ирылагӡан  русура  алҵшәақәа ртәы.

Тҟәарчал ахадара абиуџьет аҟәша аиҳабы Анелла Емухвари дазааҭгылеит, ашықәс аламҭалаз иҟаҵаз аусутә план шынагӡаз. Лара илҳәеит, ашәахтә алазгалоз «Тҟәарчал-рацәа» аусура шааннакылаз,убри инамаданы аплан аҵыхәтәанынӡа инагӡам. Аха ианвар аказы ишахәҭоу еиҧш  абиуџьет иатәу  аилазаарақәа аулафахәы роуеит ҳәа.
Ааглыхра «Зариа» аиҳабы Вахтанг Харчлаа  иазгәеиҭеит,  иаҳхысыз ашықәс аасҭа русура шеиҕьу. Миллионки бжаки рыхә аалыҵ ҭыжьуп, аплан ҩ-миллионк инацны ишыҟоугьы, аусура алҵшәақәа амоуп. Русураҿы  ацхыраара риҭеит аҳәынҭқарра Ахада.  Уи иабзоураны раҧхьатәи амедал аҿырҧшыга  ҭыжьуп. Уи  еиларҭәоуп   ҳаамҭазтәи  атехнологиақәа   ирықәшәо. Аҧхьаҟа русура аҳәаақәа арҭбааразы аицәажәарақәа рымоуп Аҧсны атәылахьчара аминистрреи  ааглыхра  «  Зариеи».

Тҟәарчал араион   афымцастанциа  аусбарҭа аиҳабы ихаҭыҧуаҩ Митиа  Џьапуа   иқәгылараҿы   дазааҭгылеит,  жәымз ирылагӡан ақалақьи араиони  рҟны имҩаҧгаз аиҭашьақәыргыларатә усурақәа ртәы.

«Тҟәарчал - ргылара» аусбарҭа аиҳабы Леонти Аршба дазааҭгылеит, аусбарҭа имҩаҧнаго аиҭашьақәыргыларатә усурақәа ртәы. Аусутә план иарбоуп аобиектқәа хәба.Ихадоу обиктуп аӡеихшарҭа хада.

Араионтә џьармыкьа хада аиҳабы Сурам Џьынџьал инаҵшьны иазгәаиҭеит ,аџьармыкьа аиҭашьақәыргылара аҭахны ишыҟоу,агәыҕрагьы ааирҧшит, аҳәынҭқарра ахадареи араиони рымчқәа рыла уи еиҭашьақәыргылахап  ҳәа иааиуа ашықәс азы.

Тҟәарчал араион аҩныҵҟатәи аусқәа рыҟәша  аиҳабы ихаҭыҧуаҩс иҟаҵоу   Арсен Биджев дазааҭгылеит, ақалақьи араиони рҟны акриминалтә ҭагылазаашьа зеиҧшроу,ҩнызқьи жәохә шықәса аасҭа ииасуа  ашықәс  азы  ацәгьоурақәа раарҧшра  алыршоуп.

Аихшьаалатә  еизараҿы   араион ахадара    аҟәшақәа зегьы рнапхгаҩцәа ирҳәеит,   русураҿы   иҟоу  аихьӡарақәеи, иара  убас   ирҧыло    ауадаҩрақәеи ртәы.

Аилатәара ихы алаирхәит Жәлар реизара    адепутат Таифун Арӡынба.  Аилатәара иалахәыз иааиуа  Ашықәс  ҿыц   рыдныҳәало, агәыҕра ааирҧшит ақалақь аҿы   аҧхьаҟа аусурҭатә ҭыҧқәа  ишрыцло азы.


Араион ахада Аида Чачхалиа илҳәеит, иааиуа ашықәс азы ргәы ишҭоу аусурақәа рымҩаҧгара ақалақь ахаҿра арҧшӡаразы, ақалақь аҩныҵҟа амҩақәа реиҭашьақәыргылара шазгәаҭоу,  иара убас араионтә хәыштәырҭа шеиҭашьақәыргылахо.  Агәыҕра аалырҧшуеит, аҳәынҭқарра ахада ицхыраара иабзоураны еиҭашьақәыргылахап ҳәа аџьармыкьа хадагьы .Тҟәарчал араион ахада иҭабуп ҳәа ралҳәеит  апарламент адепутатцәа Таифун Арӡынбеи   Кан Кәарҷиеи иҟарҵо ацхыраара азы.Оцените новость:
+1
+2
+3
+4
+5

Сохраните ссылку или поделитесь с друзьями

Возврат к списку

 
Последние события
7
Аҭыжьымҭаҿы: Акурорттә сезон  аихшьаалақәа рзы. Аҧсны  Ахада  дидикылеит акурортқәеи атуризми рзы    аминистр.
9
Борис  Гәыргәылиа ишәҟәы ахҧатәи атоми , иара иҷкәын изку  ашҟәы  «Абзагәи ».
12
Ҟрымтәи асасцәа рныҟәара хацдыркит  Аҟәатәи  ахшаалыҵ зауад ала.  
10
Иара Ахада изеиҭеиҳәеит, ҳазну ашықәс ноиабр акынӡа ареспублика ишаҭааз миллионҩык рҟынӡа аҧсшьаҩцәеи атуристцәеи.
43
Аҭыжьымҭаҿы:Ахырхарҭақәа жәпакы рҟны аусеицуразы еиқәышаҳаҭхеит. Аҧсныи Ҟрыми реиҳабырабжьаратә комиссиақәа актәи реилатәара.
50
Иара Аҧсны амилаҭтә олимпиатә еилакы аҿы  адныҳәаларақәа идикылон
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК