Ақәра ду нызҵхьоу ауаа рыла еснагь ибеиан Аҧсны.

22.02.2017
859

Ақәра ду нызҵхьоу ауаа рыла еснагь ибеиан Аҧсны. Иахьагьы урҭ рхыҧхьаӡара маҷӡам.  Арҭ амшқәа рзы шәышықәса лхыҵит Наҭелла Аҩӡба-Амҷба. Лара аҧсҭазаараҿы акыр амыҟәмабарақәа лхылгахьеит, дшыхәыҷӡаз деиҭымхеит. Аҭаацәара даналалагьы агәаҟра рацәа лхылгеит, илыҧхеит хҩык ахшара. Аҧсны Жәлар Аџьынџьтәылатә еибашьраан иҭахеит лмаҭа Алмасхан Амҷбеи, лыҷкәын ишьа лурц аибашьра ицаз лҭаца Нелли Ҧацациа-Амҷбеи. Наҭелла Аҩӡба –Амҷба иагьа рыцҳара лхылгазаргьы, агәырҩа лҽалымҭеит. Абырг лиубилеи лыдырныҳәаларц азы илҭааит анацәа рхеилак Аҟәатәи аҟәша ахаҭарнакцәа.

Иуадаҩуп агәрагара, ари абырг шәышықәса лхыҵуеит ҳәа. Адныҳәаларақәа лыдкыло, лара ишылҟазшьоу еиҧш ажәа хаа  лыҧшаауеит зегьы рзы.   Наҭелла Аҩӡба аҧсҭазаара акыр дышкыднаҟьахьоугьы, дыџьбарамхаӡеит. Лара илҳәоит, лықәра  шлызгәамҭо, лыҧсҭазаара зегьы еимгеимцарак еиҧш ишымҩасыз. Абырг ибзианы илгәалашәоит лхәыҷра. Зынӡа дышмаҷӡаз рыҧсҭазаара иалҵуеит лани лаби.

Наҭелла Аҩӡба аҭаацәара далалоит Аџьынџьтәылатә еибашьра аан. Лыҧшәма Пиотр Амҷба иҭаацәа акыр агәаҟрақәа рхыргахьан, Асҭан захьӡыз аишьцәа руаӡәк  Аџьынџьтәылатә еибашьра ду аан хабарда дыӡхьан. Наҭелла Аҩӡбеи Пиотр Амҷбеи рҭаацәараҿы ииуеит жә-ҩык ахшара. Ҩыџьа еицииз зынӡа ишыҧшқацәаз рыҧсҭазаара иалҵит, анаҩс ан длыҧхоит ҧшьышықәса зхыҵуаз лыҧҳа хәыҷгьы. Наҭелла Лаки-иҧҳа  илааӡеит ф-ҩык ахшара, аҧеи хә-ҩы аҧҳацәеи.

Аҧсны Жәлар рџьынџьтәылатә еибашьраан, Наҭелла лмаҭа, зеижә шықәса зхыҵуаз Алмасхан Амҷба дҭахеит марттәи ажәылараҿы. Иара иҭахара ашьҭахь иан Нелли Ҧацациа-Амҷба лыҷкәын ишьа лурц дцоит еибашьра, дҭаблит Аҳбҩык иҭархаз аверталиот. Урҭ ргәалашәара хашҭра ақәӡам, ари аҭаацәара ду анааизо ицәырганы иеиҭарыхәаҧшуеит иахьа рааигәа иҟам ани аҧеи рфотосахьақәа. Алмасхан Амҷбеи, уи иан Нелли Ҧацациа-Амҷбеи  иранашьоуп Леон иорденқәа.

Аибашьра ашьҭахь акыр шықәсқәа рнаҩс ари аҩнаҭаҿы иҟалеит агәырҕьара. Ихигаз агәаҟра даиааины аҭаацәара ҿыц аҧызҵаз Владимир Амҷба  иҩанаҭаҿы диит аҵеи. Уи ихьӡырҵеит Асҭан. Иахьа иара  ажәеизатәи акласс аҿы дтәоуп. Шәышықәса зхыҵыз ианду Наҭелла илҳәоит, уи шиакәу лышықәсқәа ирыцызҵо.

Шәышықәса зхыҵыз абырг иазгәалҭоит лықәра амаӡа шамам. Лымкаала лхы дацклаҧшны ҳәа шылгәалымшәо. Аџьабаа лыман, аҭаацәара ду ныҟәгатәын, иааӡатәын ахшара. Агәырҩа ауаҩы даӡрыжәуеит, лҳәоит лара. Убри аан иазгәалҭоит, иахьа Анцәаишиҳәара дшыҟоу. Илҳәоит ахылаҧшра бзиа шлымоу, иҭабуп ҳәа лалҳәоит лҭаца Нелли, лара лоуп ахәышҭаара ахьҿымцәааз зыбзоуроу. Ачеиџьыка бзиа змоу, асасцәа згым Владимир Амҷба  иҭаацәара асеиҧш абырг-ахыбаҩ дахьрымоу насыҧны ирыҧхьаӡоит.

Елана Лашәриа, Беслан ЏЬынџьал, АТ.Оцените новость:
+1
+2
+3
+4
+5

Сохраните ссылку или поделитесь с друзьями

Возврат к списку

 
Последние события
22 Маи 2018
68
Астудиа «Ама Рекордс» амузыкантцәа ҿыц аус рыдырулеит ижәытәӡатәиу аҧсуа жәлар рашәақәа.
22 Маи 2018
69
Уи авторс дамоуп, апрофессор, ажурналист, афилологиатә наукақәа рдоктор Екатерина Бебиаҧҳа.
22 Маи 2018
52
Ашкол анапхгара ауадақәа руак аҿы еиҿыркааит Кьыршьал Чачхалиа ифотоцәыргақәҵа.
22 Маи 2018
61
Урҭ аҕба маҷқәеи анышьқәеи зырныҟәо азин рымоу ирымаму еилыркаауеит.
21 Маи 2018
19
Аҭыжьымҭаҿы:Аибашьра аасҭа еицәахаз. Аҧсны иазгәарҭоит Кавказтәи аибашьра иалаӡыз ргәаларшәара амш.
21 Маи 2018
11
Иҟаҵатәузеи ақалақь ахьчаразы? Иактуалтәу анҵамҭа.
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК