Ажәабжьқәа

 


29.09.2017
304
Уи амҩаҧгара аҟны адгылара арҭеит Аҧснытәи амобилтә еимадарақәа.
29.09.2017
239
Аахыҵ-Уаҧстәылатәи ареспублика апарламент аиҳабы Пиотр Гассиев ҭабуп ахыиҳәааит, Аныҳәа аҽалархәразы ааҧхьара ахьрырҭаз азы.
29.09.2017
203
Иазгәаҭатәуп, ааигәа, Аҧсны апалата ахаҭарнакцәа Дамаск имҩаҧысуаз жәларбжьаратәи ацәыргақәҵа ишалахәыз.
29.09.2017
215
Аиҧылараҿы ирылацәажәан, Шьамтәылеи Аҧсни аҧхьаҟатәи русеицуразы иалхтәу ахырхарҭақәа.

Страницы: Пред. 1 ... 113 114 115 116 117 ... 348 След.
 
Последние события
20 Ииун 2018
91
Аҭыжьымҭаҿы:Аиубилеитә рыцхәқәа рымҩаҧгара аҽазыҟаҵара иазкны Аҧсны Ахада аилацәажәара мҩаҧигеит.
20 Ииун 2018
57
Убри азы аӡбамҭа идикылеит Аҧсны аҵареи аҭҵаарадырреи рминистр Адгәыр Какоба.
20 Ииун 2018
89
Урҭ аҭыҧқәа ргәаҭаразы дырҭааит аҳҭнықалақь ахада Адгәыр Ҳаразиа.
20 Ииун 2018
49
Ҷыдала иаҧҵаз аусуҩтә гәыҧ ари азҵаара анҭырҵаа, еилкаахеит Аҧсны атәылауаа рзинқәа реилагара аҭыҧ шамоу.
20 Ииун 2018
63
Убас,. Гагра араион Алаҳаӡыхь ақыҭаҿы иҟоу агәамеизгарҭа ауадаҩрақәа акыр рызцәырнагоит ааигәа инхо ауааҧсыра.
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК