Ажәабжьқәа

 


08.11.2017
518
Асеминар хықәкыс иамоуп зымаха зышьаха змыхәо реиҧш, егьырҭ ауааҧсырагьы ирзеиҧшу аҭагылазаашьақәа раҧҵара
08.11.2017
542
Уи зыдҳәалоу Ӡиӡариеи Адыгааи рымҩақәа ахьеихагало аҭыҧ аҿы имҩаҧысуа аусурақәа роуп.
08.11.2017
443
Ари азҵаара иазааҭгылан Аҧсны Аҧыза- министр Беслан Барцыц имҩаҧигаз аилацәажәараҿы.
07.11.2017
526
Аҭыжьымҭаҿы: Пицунда - Мысратәи аҳәырҧсарраҿы зинда иргылаз ахыбра ақәгаразы аусӡбарҭа иаднакылаз аӡбамҭа анагӡара нап аркуп.
07.11.2017
393
Убри иазкын ААУ Аполитологиеи асоциалогиеи ркафедраҿы имҩаҧысыз анаука-теориатә конференциа.
07.11.2017
418
Аспециалистцәа излазгәарҭо ала ари асистема акырӡа иманшәалоуп.

Страницы: Пред. 1 ... 115 116 117 118 119 ... 372 След.
 
Последние события
15 Август 2018
68
15 Август 2018
57
Араҟа еизгаз аҧара афонд« Ашана »иахыҧхьаӡалахоит .
15 Август 2018
63
Уи иазыҧҵәоу аамҭа иалагӡаны апаспорт аиуразы ашәҟәқәа алазымҵаз ирымоу рдокументқәа амч рцәыӡуеит.
15 Август 2018
51
Аҧсны ахадареи аибашьра аветеранцəеи ашәҭқәа шьҭарҵеит хатәгәаҧхарала иҳацхраауаз иҭахаз рбаҟа амҵан.
14 Август 2018
41
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК