Ажәабжьқәа

 


398
Аҭыжьымҭаҿы:Гәылрыҧшь араион аҿы иаартуп акыраамҭа иззыҧшыз ахәыҷбаҳча ҿыц «Алакә».
346
Арҭ аҩнқәа дыргылоит Урыстәыла, анаҩс еимыхны Аҧсныҟа иаарышьҭуеит.
413
Астудиа « Ама Рекордс » аус аднаулоит аҧсуа фольклортә ашәақәа иҽыцу амузыкатә цәа ахаҵаны рҭыжьразы .
400
Атехника ҷыда арахь иаашьҭын араион анапхгара заа иҟарҵахьаз аҳәара инақәыршәаны.
336
Аныҳәатә ҭагылазаашьаҿы иаартын ахәыҷбаҳча ҿыц «Алакә».

Страницы: Пред. 1 ... 117 118 119 120 121 ... 393 След.
 
Последние события
11
Урҭ еиқәыршәаны иаарҭиит амаҭәа ҭзыжьуаҬырқәтәылатәи анаплакқәа ааба.
5
Ари арыцхә инамаданы, Аҧсны Аҧыза- министр Валери Бганба идикылеит Ареспублика Аҳәынҭстатитсика аусбарҭа аусзуҩцәа.
31
Аклассикатә музыка аконцерт аҟны еизгаз 117 нызқь мааҭ агәыҳалалратә фонд «Ашана» иахыҧхьаӡалахоит.
37
Уи абзоуроуп аилахәыра «Аҟәафон » иҟанаҵаз афинанстә цхыраара .
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК