Ажәабжьқәа

 


434
Аҭыжьымҭаҿы:Гәылрыҧшь араион аҿы иаартуп акыраамҭа иззыҧшыз ахәыҷбаҳча ҿыц «Алакә».
382
Арҭ аҩнқәа дыргылоит Урыстәыла, анаҩс еимыхны Аҧсныҟа иаарышьҭуеит.
451
Астудиа « Ама Рекордс » аус аднаулоит аҧсуа фольклортә ашәақәа иҽыцу амузыкатә цәа ахаҵаны рҭыжьразы .
446
Атехника ҷыда арахь иаашьҭын араион анапхгара заа иҟарҵахьаз аҳәара инақәыршәаны.
372
Аныҳәатә ҭагылазаашьаҿы иаартын ахәыҷбаҳча ҿыц «Алакә».

Страницы: Пред. 1 ... 127 128 129 130 131 ... 403 След.
 
Последние события
36
Аҭыжьымҭаҿы:Ахырхарҭақәа жәпакы рҟны аусеицуразы еиқәышаҳаҭхеит. Аҧсныи Ҟрыми реиҳабырабжьаратә комиссиақәа актәи реилатәара.
44
Иара Аҧсны амилаҭтә олимпиатә еилакы аҿы  адныҳәаларақәа идикылон
39
Убри инамаданы имҩаҧган афонд ахаҭарнакцәа злахәыз апресс-конференциа.
55
Апроект авторс дамоуп ашәаҳәаҩ, акомпозитор, Хьыбла Мықәҧҳа.
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК