Ажәабжьқәа

 


19.07.2017
598
Анаплакы даҭааит аекономика аминистр Адгәыр Арӡынба. Иара еиликаауан аинвестициатә программа аҳәаақәа ирҭагӡаны анаплакы иаиуз ацхыраара алҵшәақәа зеиҧшроу.
19.07.2017
617
Аилатəараҟны егьырҭ апартиақәеи, аиҿкаарақәеи рхаҭарнакцәа алархәны ирылацәажәеит ареспублика аҩныҵҟатәи аҭагылазаашьа азҵаарақәа.
19.07.2017
519
Гал убасгьы имҩаҧысит Мырзаҟанаа актәи реизара ду.
18.07.2017
279
Изеиҧшроузеи  аиҳаб ҿыц лыгәҭакқәа? Иарбан проектқәоу ҳаҧхьаҟа аилак иазгәанаҭо?
18.07.2017
476
Абар уажәшьҭа хышықәсоуп, Кәыџаа рҭаацәара абри аҩыза иҭагылоижьҭеи.
18.07.2017
322
Аҧыза- министр Беслан Барцыц аколлектив дыдирдырит анапхгаҩ ҿыц.

Страницы: Пред. 1 ... 132 133 134 135 136 ... 333 След.
 
Последние события
18 Маи 2018
Уи еизнагеит апоет иажәеинраалақәа бзиа избо ашәҟәыҩҩцәеи, аҵарауааи, ауаажәларатә усзуҩцәеи, арҵаҩцәеи, аҵаҩцәеи.
18 Маи 2018
Уи аҳәаақәа ирҭагӡаны, Москватәи аҳәынҭқарратә университет аушьҭымҭацәа Вардаиаҧҳа Валериеи Громова Анастасиеи иаздырхиаз апроект иазааҭгылеит.
17 Маи 2018
85
Жәларбжьаратәи амузеиқәа рышм аҽны аҵх агәанынӡа Аҟәа иаартызаауеит амузеиқәа хҧа.
17 Маи 2018
130
Аҳәынқарра Ахада иҟаиҵаза Аусҧҟа инақәыршәаны, аибилеи аҳаҭыр азы гәыҧҩык адипломантцәа чынла иҳаракын.
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК