Ажәабжьқәа

 


621
Аҭыжьымҭаҿы:Ацитрустә шәырқәа рыҭира арманшәалара. Аҳәынҭқарра Ахада игәеиҭон ари аус шеиҿкаау.
524
Апресс-конференциаҿы иалацәажәан , аҳәынҭқарратә мазара априватизациа азура иалагеижьҭеи лҵшәақәас иаанарҧшыз .
583
Убасгьы аруаа рҿаҧхьа иқәыргылан аӡынра аамҭазтәи адҵа ҿыцқәа.
769
Иунитарту анаплакы «Аҧсны аалыҵ експорт» ауааҧсыреи анхамҩақәеи рҟынтә амандарина адкылара аус хацнаркит.
598
Аҧснытәи Аҳәынҭқарратә Университет аҿы имҩаҧысит Владимир Анцупов изку агәаларшәаратә хәылҧазы.

Страницы: Пред. 1 ... 136 137 138 139 140 ... 403 След.
 
Последние события
36
Аҭыжьымҭаҿы:Ахырхарҭақәа жәпакы рҟны аусеицуразы еиқәышаҳаҭхеит. Аҧсныи Ҟрыми реиҳабырабжьаратә комиссиақәа актәи реилатәара.
44
Иара Аҧсны амилаҭтә олимпиатә еилакы аҿы  адныҳәаларақәа идикылон
39
Убри инамаданы имҩаҧган афонд ахаҭарнакцәа злахәыз апресс-конференциа.
55
Апроект авторс дамоуп ашәаҳәаҩ, акомпозитор, Хьыбла Мықәҧҳа.
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК