Ажәабжьқәа

 


19.07.2017
482
Уи раҧхьатәи ақәгылара мҩаҧысит Гәдоуҭа араион акультуратә ҩны аҟны.
19.07.2017
620
Анаплакы даҭааит аекономика аминистр Адгәыр Арӡынба. Иара еиликаауан аинвестициатә программа аҳәаақәа ирҭагӡаны анаплакы иаиуз ацхыраара алҵшәақәа зеиҧшроу.
19.07.2017
633
Аилатəараҟны егьырҭ апартиақәеи, аиҿкаарақәеи рхаҭарнакцәа алархәны ирылацәажәеит ареспублика аҩныҵҟатәи аҭагылазаашьа азҵаарақәа.
19.07.2017
537
Гал убасгьы имҩаҧысит Мырзаҟанаа актәи реизара ду.
18.07.2017
305
Изеиҧшроузеи  аиҳаб ҿыц лыгәҭакқәа? Иарбан проектқәоу ҳаҧхьаҟа аилак иазгәанаҭо?
18.07.2017
504
Абар уажәшьҭа хышықәсоуп, Кәыџаа рҭаацәара абри аҩыза иҭагылоижьҭеи.
18.07.2017
340
Аҧыза- министр Беслан Барцыц аколлектив дыдирдырит анапхгаҩ ҿыц.

Страницы: Пред. 1 ... 147 148 149 150 151 ... 348 След.
 
Последние события
20 Ииун 2018
91
Аҭыжьымҭаҿы:Аиубилеитә рыцхәқәа рымҩаҧгара аҽазыҟаҵара иазкны Аҧсны Ахада аилацәажәара мҩаҧигеит.
20 Ииун 2018
57
Убри азы аӡбамҭа идикылеит Аҧсны аҵареи аҭҵаарадырреи рминистр Адгәыр Какоба.
20 Ииун 2018
89
Урҭ аҭыҧқәа ргәаҭаразы дырҭааит аҳҭнықалақь ахада Адгәыр Ҳаразиа.
20 Ииун 2018
49
Ҷыдала иаҧҵаз аусуҩтә гәыҧ ари азҵаара анҭырҵаа, еилкаахеит Аҧсны атәылауаа рзинқәа реилагара аҭыҧ шамоу.
20 Ииун 2018
63
Убас,. Гагра араион Алаҳаӡыхь ақыҭаҿы иҟоу агәамеизгарҭа ауадаҩрақәа акыр рызцәырнагоит ааигәа инхо ауааҧсыра.
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК