Ажәабжьқәа

 


 
Последние события
5
Аҭыжьымҭаҿы: Акурорттә сезон  аихшьаалақәа рзы. Аҧсны  Ахада  дидикылеит акурортқәеи атуризми рзы    аминистр.
7
Борис  Гәыргәылиа ишәҟәы ахҧатәи атоми , иара иҷкәын изку  ашҟәы  «Абзагәи ».
10
Ҟрымтәи асасцәа рныҟәара хацдыркит  Аҟәатәи  ахшаалыҵ зауад ала.  
8
Иара Ахада изеиҭеиҳәеит, ҳазну ашықәс ноиабр акынӡа ареспублика ишаҭааз миллионҩык рҟынӡа аҧсшьаҩцәеи атуристцәеи.
41
Аҭыжьымҭаҿы:Ахырхарҭақәа жәпакы рҟны аусеицуразы еиқәышаҳаҭхеит. Аҧсныи Ҟрыми реиҳабырабжьаратә комиссиақәа актәи реилатәара.
48
Иара Аҧсны амилаҭтә олимпиатә еилакы аҿы  адныҳәаларақәа идикылон
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК