Ажәабжьқәа

 


14.08.2017
389
Ашәҭ шьыҵәрақәа анышьҭарҵа анаҩс, минуҭктәи аҿымҭрала иргәаладыршәеит Аҧсны Ахақәиҭра зхы ақәызҵаз афырхацәа зегьы.
14.08.2017
479
25 шықәса раҧхьа, мышқәак ирылагӡаны, Аҧсны агара зыгәҭазкыз аҕацәа раҧхьатәи аҿагылара ахьроуз аҭыҧ аҿы еизеит араион анапхгара, ауаажəларра.
14.08.2017
308
Иҭахаз афырхацәа АҞәатәи рбаҟа амҵан ашәҭқәа шьҭарҵеит аҳәынҭқарра анапхгара, аибашьра аветеранцәа, ауаажәларра .
11.08.2017
1239
2003 шықәсазы Араду ақыҭа адгьыл чашәрақәа иахьрыҵанакуа еиҿыркааит агроааглыхратә комплекс.
11.08.2017
645
Басариа имҩа хынҩажәи жәахатәи аҩны анхацәа аӡазы ауадаҩрақәа рымоуп.
11.08.2017
707
Август жәаҩа ҩнызқьи ааба шықәса рзы, Кәдырҭа иҟаз Қырҭтәыла архәҭақәа зегьы рышьҭахьҟа ихьацан.

Страницы: Пред. 1 ... 160 161 162 163 164 ... 373 След.
 
Последние события
20 Август 2018
20
Аҭыжьымҭаҿы:Усутә визитла. Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба дидикылеит Урыстәыла Ашәарҭадаратә хеилак амаӡаныҟәгаҩ ихаҭыҧуаҩ Рашид Нургалиев.
20 Август 2018
15
Кореиатәи ахәаахәҭра ааглыхратә палатеи дареи рыбжьара аусеицуразы аиқәшаҳаҭра рнапы аҵарҩит.
17 Август 2018
9
17 Август 2018
14
Уи иалахәын ахәыҷтәы вокалтә гәыҧ «Анасыҧ» ашәаҳәаҩцәа қәыҧшцәа.
17 Август 2018
10
Ақәҵара инақәыршәаны, атәанчаҩцәа ахәшәқәа рыхәҧса ҩажәи хәба процент агырханы иаархәартә алшара рымоуп.
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК