Ажәабжьқәа

 


24.05.2017
652
Аӡыканал аиҳабы ҭелла адырра злаҟаиҵаз ала, аӡымҩангага еиҭашьақəыргылоуп ауааҧсырагьы ӡрыжәтәла еиқəыршəоуп
24.05.2017
665
Урҭ аҿар ирзеиҭарҳәон русура шеиҿкаау атәы.
22.05.2017
626
Аилатәара анаҩс ақыҭанхамҩа аминистри араион анапхгареи рҭааит ақыҭанхамҩатә наплакқәа.
21.05.2017
859

Страницы: Пред. 1 ... 160 161 162 163 164 ... 334 След.
 
Последние события
18 Маи 2018
24
Уи еизнагеит апоет иажәеинраалақәа бзиа избо ашәҟәыҩҩцәеи, аҵарауааи, ауаажәларатә усзуҩцәеи, арҵаҩцәеи, аҵаҩцәеи.
18 Маи 2018
39
Уи аҳәаақәа ирҭагӡаны, Москватәи аҳәынҭқарратә университет аушьҭымҭацәа Вардаиаҧҳа Валериеи Громова Анастасиеи иаздырхиаз апроект иазааҭгылеит.
17 Маи 2018
87
Жәларбжьаратәи амузеиқәа рышм аҽны аҵх агәанынӡа Аҟәа иаартызаауеит амузеиқәа хҧа.
17 Маи 2018
132
Аҳәынқарра Ахада иҟаиҵаза Аусҧҟа инақәыршәаны, аибилеи аҳаҭыр азы гәыҧҩык адипломантцәа чынла иҳаракын.
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК