Ажәабжьқәа

 


363
Ашкол ахыбра аиҭашьақәыргалара алыршахеит Урыстәыла Аҧсны иазыҟанаҵо афинанстә цхыраара абзоурала.
812
Иаразнак ауааҧсыра аӡыршьҭра арыцқьара ишалагазгьы, аилак «Акалмаҳа» аҟны ирааӡоз аҧсыӡ маҷымкәа иҧсит.
544
Аҟәатәи абжьаратә школқәа уи амш ишазыхиоу еилылкаан ҳкорреспондент.
560
Аминистр Мираб Кьышьмариа архәҭақәа реиҳабацәа ирыдиҵеит, алеишәа азҵаара иахылаҧшырц.

Страницы: Пред. 1 ... 166 167 168 169 170 ... 385 След.
 
Последние события
8
Аизара аҟны Аҧсны арратәи аполитикатәи ҧсҭазаараҿы зџьабаа акыр идууз, зыдунеи зыҧсаххьоу иранашьан "Аиааиразы"амедал.
47
Аҭыжьымҭаҿы:Аныҳәатә мшқәа рзы ашәарҭадара аиҿкааразы. Атәыла азинхьчаратә усбарҭақәа рхаҭарнакцәа абрифинг мҩаҧыргеит.
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК