Ажәабжьқәа

 


349
Аахыҵ-Уаҧстәылатәи ареспублика апарламент аиҳабы Пиотр Гассиев ҭабуп ахыиҳәааит, Аныҳәа аҽалархәразы ааҧхьара ахьрырҭаз азы.
321
Иазгәаҭатәуп, ааигәа, Аҧсны апалата ахаҭарнакцәа Дамаск имҩаҧысуаз жәларбжьаратәи ацәыргақәҵа ишалахәыз.
341
Аиҧылараҿы ирылацәажәан, Шьамтәылеи Аҧсни аҧхьаҟатәи русеицуразы иалхтәу ахырхарҭақәа.

Страницы: Пред. 1 ... 168 169 170 171 172 ... 403 След.
 
Последние события
28
Аҭыжьымҭаҿы:Ахырхарҭақәа жәпакы рҟны аусеицуразы еиқәышаҳаҭхеит. Аҧсныи Ҟрыми реиҳабырабжьаратә комиссиақәа актәи реилатәара.
36
Иара Аҧсны амилаҭтә олимпиатә еилакы аҿы  адныҳәаларақәа идикылон
27
Убри инамаданы имҩаҧган афонд ахаҭарнакцәа злахәыз апресс-конференциа.
45
Апроект авторс дамоуп ашәаҳәаҩ, акомпозитор, Хьыбла Мықәҧҳа.
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК