Ажәабжьқәа

 


323
Иазгәаҭатәуп, ааигәа, Аҧсны апалата ахаҭарнакцәа Дамаск имҩаҧысуаз жәларбжьаратәи ацәыргақәҵа ишалахәыз.
343
Аиҧылараҿы ирылацәажәан, Шьамтәылеи Аҧсни аҧхьаҟатәи русеицуразы иалхтәу ахырхарҭақәа.
779
Убас, ааигәа Калдахәара иҟан, милаҭла иуаҧсыз, Аҧсадгьыл ахьчараан иҭахаз Давид Еналдиев иҭынхацәа.

Страницы: Пред. 1 ... 169 170 171 172 173 ... 404 След.
 
Последние события
3
Аҭыжьымҭаҿы: Акурорттә сезон  аихшьаалақәа рзы. Аҧсны  Ахада  дидикылеит акурортқәеи атуризми рзы    аминистр.
5
Борис  Гәыргәылиа ишәҟәы ахҧатәи атоми , иара иҷкәын изку  ашҟәы  «Абзагәи ».
8
Ҟрымтәи асасцәа рныҟәара хацдыркит  Аҟәатәи  ахшаалыҵ зауад ала.  
6
Иара Ахада изеиҭеиҳәеит, ҳазну ашықәс ноиабр акынӡа ареспублика ишаҭааз миллионҩык рҟынӡа аҧсшьаҩцәеи атуристцәеи.
41
Аҭыжьымҭаҿы:Ахырхарҭақәа жәпакы рҟны аусеицуразы еиқәышаҳаҭхеит. Аҧсныи Ҟрыми реиҳабырабжьаратә комиссиақәа актәи реилатәара.
48
Иара Аҧсны амилаҭтә олимпиатә еилакы аҿы  адныҳәаларақәа идикылон
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК