Ажәабжьқәа

 


780
Уи хықəкыс иамоуп аекономика знапы алаку рзанааҭтә ҩаӡара ашьҭыхра.
785
Ауаажәларратә палатаҿы ари азҵаара иалацәажәеит.
774
Араса акәзар, абжеиҳарак аџьармыкьахь ирызцәыргом ахаҭабзиара ахьҽеим азы.
586
Аҽазыҟаҵара алегенда инақәыршәаны, аҕа джәылон ашьхантәи.
702
Аиҧыларахь иааит Аҧсны аиашьаратә республикақәа рхаҭарнакцəа.

Страницы: Пред. 1 ... 172 173 174 175 176 ... 419 След.
 
Последние события
7
Абарҭ азҵаарақәа рзы игәаанагарақәа иҳәеит анџьныр , агидротехник Александр Цеховои ажурналистцәа рзы имҩаҧигаз апресс-конференциаҿы .
27
Абри атəы иҳəеит, Аҧсны ааекологиеи аҧсабара ахьчареи рзы аҳәынҭқарратә еилакы аиҳабы Савели Ҷыҭанаа.
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК