Ажәабжьқәа

 


10.05.2017
643
Ирацәоуп апоет ииубилеи иазкны ҳтәылаҿы имҩаҧыргахьоу ахәылҧазқәеи, аиҧыларақәеи.
10.05.2017
566
Уаҟа иазааҭгылан акурорттә аамҭазы Аҧсныи Урыстәылеи рҳәаа ахысра шымҩаҧысуа атәы.
09.05.2017
669
Апарад ахыркәшамҭаз «Ҧсра зқәым аполк» акалонна аҧшаҳәа ианысит.  
09.05.2017
835
Очамчыра арион аҿы иҟоуп хҩык аветеранцәа урҭ рахьтә амитенг ахь ааира зылшаз аӡә заҵәык иоуп.
09.05.2017
784
Ааҩык Гәдоуҭа араион аҿтәи аҧсадгьыл ахьчаҩцәа рахьтә аныҳәа зхы алазырхәыз хәҩык роуп.

Страницы: Пред. 1 ... 180 181 182 183 184 ... 346 След.
 
Последние события
15 Ииун 2018
15
«Аҧсныи Урыстәылеи раҧхьагылаҩцәа қәыҧшцәа» рфорум.. Москва имҩаҧысыз аҿар рфорум далахәын Аҧсны Ахада.
15 Ииун 2018
17
Асасааирҭаҿы инырхоу ауааҧсыра ирзаҧҵоуп аҧсшьаразы аҭагылазаашьа бзиақәа.
15 Ииун 2018
21
Адунеи иқәынхо амсылманцәа аџьаама иаҭааны Аллаҳ имҵаныҳәара мҩаҧыргоит.
14 Ииун 2018
91
Аҭыжьымҭаҿы:Урыстәылатәи амедицинатә ҧгаҧса ауааҧсыра рыҭара шымҩаҧысуа. Ҳдырраҭара актуалра злоу анҵамҭа.
14 Ииун 2018
69
Уи аартын аспектакль «Широколобый» ақәыргылара ала.
14 Ииун 2018
79
Аҟəа ақалақь ахада Адгəыр Ҳаразиа имҩаҧигеит аилатəара ақалақьтә усбарҭақәа рхаҭарнакцәа алархəны.
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК