Ажәабжьқәа

 


23
Ааигәа ақаҭран ақәҵара хыркәшан Алашарбага аҳаблеи Алада Ешыреи еимаздо амҩеи, Имам Шамиль имҩеи.
21
Акциа зҽалазырхәуа зегьы аизара иалагоит Самсон Ҷанба ихьӡ зху Аҧсуа драматә театр  аҿаҧхьа.
15
Атәыла азинхьчаратә усбарҭақәа рхаҭарнакцәа абрифинг мҩаҧыргеит.
191
Аҭыжьымҭаҿы:Данҭаха ашьҭахь ҩажәи хәба шықәса рнаҩс. Ахьӡ-аҧша апарк аҿы анышә дамардеит Аҧсны Афырхаҵа Ирина Гоцериӡе.
177
Аҟәа араион Иашҭхәа ақыҭан инхо ауааҧсыра хымыз инареиҳаны ӡыда иҟан, аӡынашьҭыгақәа ахьыблыз иахҟьаны.

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 ... 385 След.
 
Последние события
8
Аизара аҟны Аҧсны арратәи аполитикатәи ҧсҭазаараҿы зџьабаа акыр идууз, зыдунеи зыҧсаххьоу иранашьан "Аиааиразы"амедал.
47
Аҭыжьымҭаҿы:Аныҳәатә мшқәа рзы ашәарҭадара аиҿкааразы. Атәыла азинхьчаратә усбарҭақәа рхаҭарнакцәа абрифинг мҩаҧыргеит.
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК