Последние события
13 Август 2018
16
13 Август 2018
22
Аҭагылазаашьа аҭҵааразы аҭыҧ иаҭааит Очамчыра араион ахада инапынҵақәа назыгӡо Гиви Допуеи аҳәынҭқарратә еилакы "Аҧсныҟәарахьчара "аспециалистцәеи.
13 Август 2018
29
Дара идикылеит Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧсадгьыл ахь ахынҳәразы аминистр Беслан Дбар.
10 Август 2018
108
Аҭыжьымҭаҿы:Цәыӡда аҭарцәра. Аруааи аҭоурыхҭҵааҩцәеи, Кәыдрытәи аҩхаа ахақәиҭтәра иазкыу аоперациазы.
10 Август 2018
109
Аҭҵааарақәа ирылагеит Аҷандара ақыҭа ала .  Уажәы аекспедициа иацырҵоит Абгархықә ақыҭа аҿы.
10 Август 2018
84
Урҭ ахҭысқәа шымҩаҧысуаз ргәаладыршәон Атәылахьчара аминистрра аҟны.
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК