Ажәабжьқәа

 


21.03.2017
751
Араҟа имҩаҧысит «Шәааи ҳаиқәшәап аҩызцәа, ҳаҧсы еицаҳшьап»,- ҳәа хыс измаз аныҳәатә хәылҧазы.
21.03.2017
1341
Аиубилиар изкыз аиҧылараҿы иқәгылоз ирҳәон, аҧсуа бызшәа ҧхьаҟатәи аҧеиҧш бзиа шамоу.
20.03.2017
628
Инхаз амшқәа шырацәамгьы, абжьыҭарақәа рыкәша- мыкәша маҷк аибарххара ыҟоуп уҳәар алшоит.
20.03.2017
599
Абри азы аҳәамҭа  ҟаиҵеит  Аҧсны  Ахада Рауль Ҳаџьымба .

Страницы: Пред. 1 ... 206 207 208 209 210 ... 348 След.
 
Последние события
20 Ииун 2018
79
Аҭыжьымҭаҿы:Аиубилеитә рыцхәқәа рымҩаҧгара аҽазыҟаҵара иазкны Аҧсны Ахада аилацәажәара мҩаҧигеит.
20 Ииун 2018
47
Убри азы аӡбамҭа идикылеит Аҧсны аҵареи аҭҵаарадырреи рминистр Адгәыр Какоба.
20 Ииун 2018
77
Урҭ аҭыҧқәа ргәаҭаразы дырҭааит аҳҭнықалақь ахада Адгәыр Ҳаразиа.
20 Ииун 2018
45
Ҷыдала иаҧҵаз аусуҩтә гәыҧ ари азҵаара анҭырҵаа, еилкаахеит Аҧсны атәылауаа рзинқәа реилагара аҭыҧ шамоу.
20 Ииун 2018
49
Убас,. Гагра араион Алаҳаӡыхь ақыҭаҿы иҟоу агәамеизгарҭа ауадаҩрақәа акыр рызцәырнагоит ааигәа инхо ауааҧсыра.
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК