Ажәабжьқәа

 


25.01.2017
638
Аиқәшаҳаҭра аҟны  иарбоуп Урыстәыла атәылауаҩра змоу ареспублика ауааҧсыра амедицинатә ҧгаҧса
24.01.2017
714
Дызусҭада аҧыза, насгьы ишҧамҩаҧысуеи аҧыза ишьақәгылашьа?
24.01.2017
605
Аҷыҷмасса ҳәа изышьҭоу аҧсыӡ акра иаамҭоуп, есышықәса ари апроцесс ҳтəылаҿы имҩаҧысуеит

Страницы: Пред. 1 ... 228 229 230 231 232 ... 348 След.
 
Последние события
20 Ииун 2018
91
Аҭыжьымҭаҿы:Аиубилеитә рыцхәқәа рымҩаҧгара аҽазыҟаҵара иазкны Аҧсны Ахада аилацәажәара мҩаҧигеит.
20 Ииун 2018
57
Убри азы аӡбамҭа идикылеит Аҧсны аҵареи аҭҵаарадырреи рминистр Адгәыр Какоба.
20 Ииун 2018
89
Урҭ аҭыҧқәа ргәаҭаразы дырҭааит аҳҭнықалақь ахада Адгәыр Ҳаразиа.
20 Ииун 2018
49
Ҷыдала иаҧҵаз аусуҩтә гәыҧ ари азҵаара анҭырҵаа, еилкаахеит Аҧсны атәылауаа рзинқәа реилагара аҭыҧ шамоу.
20 Ииун 2018
63
Убас,. Гагра араион Алаҳаӡыхь ақыҭаҿы иҟоу агәамеизгарҭа ауадаҩрақәа акыр рызцәырнагоит ааигәа инхо ауааҧсыра.
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК