Ажәабжьқәа

 


26.09.2016
551
Иара хықәкы хадас иамоуп изызҳауа аҿар ашәҟәыҧхьара агәыбылра дыркра.
26.09.2016
567
Урыстәыла Аҧсны иазыҟанаҵо ацхыраара абзоурала араионқәа рҟны иҧсаххоит афымцамҩангагатә цәаҳәақәеи, ашьаҟақәеи.
26.09.2016
640
Атәыла Ахада Рауль Ҳаџьымба аҳазалхыҩцәа рныҳәа рыдиныҳәалеит.
23.09.2016
564
Аида Ашьхаруаҧҳа лыҧсҭазаара зегьы амузыка аҭҵаара иазкын.

Страницы: Пред. 1 ... 232 233 234 235 236 ... 310 След.
 
Последние события
15 Март 2018
61
Уи аҟны еихыршьаалеит 2017 шықәсазтәи русура алҵшәақәа.
15 Март 2018
126
Агәаларшәаратә хәылҧазы иалагеит ацәашьқәа рыҩнагаларала.
14 Март 2018
131
Уаҟа иазааҭгылан 2017 шықәса иалагӡан имҩаҧгаз аусурақәа ртәы.
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК