Ажәабжьқәа

 


21.11.2016
545
Афырхаҵа анышә дамардеит иқалақь гәакьа Афон ҿыц.
21.11.2016
586
Хымш имҩаҧысуа аконференциа аҳәаақәа ирҭагӡаны иҟаҵахоит ҩажәа инареиҳаны ажәахәқәа.
21.11.2016
461
Аҧсадгьыл ахь архынҳәразы Аҳәынқарратә еилакы аҿы имҩаҧган «Шьамтәыла инхо ажәлар аҭынчара рзырхынҳәра» иазкыз амитинг.
20.11.2016
598

Страницы: Пред. 1 ... 234 235 236 237 238 ... 335 След.
 
Последние события
22 Маи 2018
70
Астудиа «Ама Рекордс» амузыкантцәа ҿыц аус рыдырулеит ижәытәӡатәиу аҧсуа жәлар рашәақәа.
22 Маи 2018
71
Уи авторс дамоуп, апрофессор, ажурналист, афилологиатә наукақәа рдоктор Екатерина Бебиаҧҳа.
22 Маи 2018
52
Ашкол анапхгара ауадақәа руак аҿы еиҿыркааит Кьыршьал Чачхалиа ифотоцәыргақәҵа.
22 Маи 2018
61
Урҭ аҕба маҷқәеи анышьқәеи зырныҟәо азин рымоу ирымаму еилыркаауеит.
21 Маи 2018
19
Аҭыжьымҭаҿы:Аибашьра аасҭа еицәахаз. Аҧсны иазгәарҭоит Кавказтәи аибашьра иалаӡыз ргәаларшәара амш.
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК