Ажәабжьқәа

 


16.11.2016
631
Алотереиа аҽалархәра илшоит А-мобаил амаҵзура зхы иазырхәо дарбанзаалакгьы. Аҳамҭа хада автомашьына “Хьендаи солиарис”
16.11.2016
623
Арҭ амшқәа рзы аус зуа афотоҭыхымҭақәа рцәыргақәҵа иаҭааит Очамчыратәи алицеи-интернат аҵаҩцәа.
16.11.2016
624
Аӡҩыбжьатәи афымцеихшарҭаҿы иҧсахуп амыругақәа зегьы.
16.11.2016
680
Уи иалахәыз ажурналистцәа рзы апресс-конференциа мҩаҧыргеит.
15.11.2016
648
Ирылацәажәон аекономика, ақыҭанхамҩа, атуризм, афымцанхамҩа, ааглыхра уҳәа еиуеиҧшым азҵаарақәа.

Страницы: Пред. 1 ... 235 236 237 238 239 ... 334 След.
 
Последние события
18 Маи 2018
41
Уи еизнагеит апоет иажәеинраалақәа бзиа избо ашәҟәыҩҩцәеи, аҵарауааи, ауаажәларатә усзуҩцәеи, арҵаҩцәеи, аҵаҩцәеи.
18 Маи 2018
114
Уи аҳәаақәа ирҭагӡаны, Москватәи аҳәынҭқарратә университет аушьҭымҭацәа Вардаиаҧҳа Валериеи Громова Анастасиеи иаздырхиаз апроект иазааҭгылеит.
17 Маи 2018
98
Жәларбжьаратәи амузеиқәа рышм аҽны аҵх агәанынӡа Аҟәа иаартызаауеит амузеиқәа хҧа.
17 Маи 2018
140
Аҳәынқарра Ахада иҟаиҵаза Аусҧҟа инақәыршәаны, аибилеи аҳаҭыр азы гәыҧҩык адипломантцәа чынла иҳаракын.
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК