Ажәабжьқәа

 


888
Уажәы ахыб ҿыц ақәҵара иаҿуп, Аҧсны анапхгара иаҟарҵаз афинанстә цхыраара иабзоураны.
883
Акциа рхы аладырхәырц, аныҳәатә цәаҳәақәа рышьҭахь, арахь иааит хыҧхьаӡара рацәала аҵаҩцәа.
743
Ахәыҷқәа ықәгылеит итрадициахаз ацәаҳәа, иарҳәан Аҧсны агимн, ишьҭыхын Аҳәынҭқарратә бираҟ.
989
Ианаамҭаз ашколқәа рхыбрақәа ацхыраара рыҭан,арҵаҩцәа иахәҭоу аматериалқәа рыла еиқәыршәан.
677
Агәырҕьаратә цәаҳәаҿы аҵара ашықәс алагамҭа аҵаҩцәа ирыдырныҳәалон .

Страницы: Пред. 1 ... 244 245 246 247 248 ... 465 След.
 
Последние события
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК