Ажәабжьқәа

 


14.09.2016
567
Уи азкын араион аҟны аинвестициатә программа анагӡашьа .
13.09.2016
752
Сынтәа аҧхынра аамҭа иалагӡаны, Аҧсны ныҟәара иаҭааит, мамзаргьы рыҧсы ршьеит миллионки ҩышәҩык инарыцны.
13.09.2016
663
Даур Ҭарба араионқәа зегьы дырҭааит  аҭагылазаашьа  зеиҧшроу ашьақәргыларазы.  
13.09.2016
836
Ахәышәтәырҭа аусзуҩцәа изныкымкəа ари азҵаара шьҭырххьан.

Страницы: Пред. 1 ... 261 262 263 264 265 ... 334 След.
 
Последние события
18 Маи 2018
24
Уи еизнагеит апоет иажәеинраалақәа бзиа избо ашәҟәыҩҩцәеи, аҵарауааи, ауаажәларатә усзуҩцәеи, арҵаҩцәеи, аҵаҩцәеи.
18 Маи 2018
39
Уи аҳәаақәа ирҭагӡаны, Москватәи аҳәынҭқарратә университет аушьҭымҭацәа Вардаиаҧҳа Валериеи Громова Анастасиеи иаздырхиаз апроект иазааҭгылеит.
17 Маи 2018
85
Жәларбжьаратәи амузеиқәа рышм аҽны аҵх агәанынӡа Аҟәа иаартызаауеит амузеиқәа хҧа.
17 Маи 2018
132
Аҳәынқарра Ахада иҟаиҵаза Аусҧҟа инақәыршәаны, аибилеи аҳаҭыр азы гәыҧҩык адипломантцәа чынла иҳаракын.
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК