Ажәабжьқәа

 


17.10.2016
677
Абри арыцхә инамаданы, Гәдоуҭа иаатит еицырдыруа аҵарауаа злахәыз жәларбжьаратәи аконференциа.
17.10.2016
685
Ателерадиоеилахәыра аусзуҩцәеи ахьчаҩцәеи аӡәгьы машәыр   имыхьит.
14.10.2016
731
14.10.2016
904
Атәыла  Ахада  Рауль Ҳаџьымба идҵа инақәыршәаны,ари амҩаҿы аусурақәа  хацыркын  сентиабр  зеижә рзы.  
14.10.2016
704
Урҭ ирылахәын Гәылрыҧшь араион ахҧатәи ахысратә бригадеи Аҧсны Атәылахьчара аминистрра артиллериатә ар ргәыҧи.

Страницы: Пред. 1 ... 264 265 266 267 268 ... 348 След.
 
Последние события
20 Ииун 2018
23
Аҭыжьымҭаҿы:Аиубилеитә рыцхәқәа рымҩаҧгара аҽазыҟаҵара иазкны Аҧсны Ахада аилацәажәара мҩаҧигеит.
20 Ииун 2018
11
Убри азы аӡбамҭа идикылеит Аҧсны аҵареи аҭҵаарадырреи рминистр Адгәыр Какоба.
20 Ииун 2018
47
Урҭ аҭыҧқәа ргәаҭаразы дырҭааит аҳҭнықалақь ахада Адгәыр Ҳаразиа.
20 Ииун 2018
23
Ҷыдала иаҧҵаз аусуҩтә гәыҧ ари азҵаара анҭырҵаа, еилкаахеит Аҧсны атәылауаа рзинқәа реилагара аҭыҧ шамоу.
20 Ииун 2018
23
Убас,. Гагра араион Алаҳаӡыхь ақыҭаҿы иҟоу агәамеизгарҭа ауадаҩрақәа акыр рызцәырнагоит ааигәа инхо ауааҧсыра.
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК