Ажәабжьқәа

 


12.10.2016
652
Араҟа иргылоу анаплакы аус ауеит ҳаамҭазтәи атехнологиақәа инарықәыршәаны.
12.10.2016
517
Аҧсны Ахада иеилыркаан  ацәыргақәҵатә зал аҿы аиҭашьақәыргыларатә  усурақәа шымҩаҧысуа.
11.10.2016
709
Аиҧылара аартуа, аминистр Ельвира Арсалиа иазгәалҭеит, ари амза иалагӡаны, уааигәырҕьаратәы акультура ӡырызго ажәабжьқәа шырацәоу.
11.10.2016
769
Аҧсны Ахада, Арбџьармчқәа ркомандаҟаҵаҩ хада Рауль Ҳаџьымба аруаа ирыдиныҳәалеит Рымшныҳәа.
10.10.2016
622
Ҭенгиз Ҭарба авторс дызмоу апроект  «Ишьхатәылоу Аҧсны»  мелодиала еиқəнаршəеит астудиа "Амо-Рекордс".

Страницы: Пред. 1 ... 266 267 268 269 270 ... 348 След.
 
Последние события
20 Ииун 2018
79
Аҭыжьымҭаҿы:Аиубилеитә рыцхәқәа рымҩаҧгара аҽазыҟаҵара иазкны Аҧсны Ахада аилацәажәара мҩаҧигеит.
20 Ииун 2018
49
Убри азы аӡбамҭа идикылеит Аҧсны аҵареи аҭҵаарадырреи рминистр Адгәыр Какоба.
20 Ииун 2018
79
Урҭ аҭыҧқәа ргәаҭаразы дырҭааит аҳҭнықалақь ахада Адгәыр Ҳаразиа.
20 Ииун 2018
45
Ҷыдала иаҧҵаз аусуҩтә гәыҧ ари азҵаара анҭырҵаа, еилкаахеит Аҧсны атәылауаа рзинқәа реилагара аҭыҧ шамоу.
20 Ииун 2018
49
Убас,. Гагра араион Алаҳаӡыхь ақыҭаҿы иҟоу агәамеизгарҭа ауадаҩрақәа акыр рызцәырнагоит ааигәа инхо ауааҧсыра.
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК