Ажәабжьқәа

 


10.10.2016
828
Уи азы аусурақəа мҩаҧыргоит анаплакы "Афымцамонтаж" ахаҭарнакцəа.
10.10.2016
616
Рауль Ҳаџьымба атәыла Ахада Иусбарҭа аусзуҩцәа дыдирдырит  анапхгаҩ  ҿыц.
07.10.2016
739
Ашәарыцара аҧҟарақәа инарқәыршәаны, азин ыҟоуп ачақәа ҩажәа рҟынӡа ршьра, ацыблыкьқәа ракәзар хәба.  
07.10.2016
732
Имҩаҧысит ареспублика ахәаахәҭра-ааглыхратә палата анапхгареи дареи реиҧылара.
07.10.2016
891
Абри атәы иҳәеит акурортқәеи атуризми рминистр Автандил Гарцкиа

Страницы: Пред. 1 ... 267 268 269 270 271 ... 348 След.
 
Последние события
20 Ииун 2018
79
Аҭыжьымҭаҿы:Аиубилеитә рыцхәқәа рымҩаҧгара аҽазыҟаҵара иазкны Аҧсны Ахада аилацәажәара мҩаҧигеит.
20 Ииун 2018
49
Убри азы аӡбамҭа идикылеит Аҧсны аҵареи аҭҵаарадырреи рминистр Адгәыр Какоба.
20 Ииун 2018
79
Урҭ аҭыҧқәа ргәаҭаразы дырҭааит аҳҭнықалақь ахада Адгәыр Ҳаразиа.
20 Ииун 2018
45
Ҷыдала иаҧҵаз аусуҩтә гәыҧ ари азҵаара анҭырҵаа, еилкаахеит Аҧсны атәылауаа рзинқәа реилагара аҭыҧ шамоу.
20 Ииун 2018
49
Убас,. Гагра араион Алаҳаӡыхь ақыҭаҿы иҟоу агәамеизгарҭа ауадаҩрақәа акыр рызцәырнагоит ааигәа инхо ауааҧсыра.
Загрузка плеера
Алаҳәарақәеи адныҳәаларақәеи
АГТРК